, , ,

Zatox 11 koncentrāts insektu iznīcināšanai

Insekticīds uz ūdens bāzes – koncentrāts
Sabiedrības veselības aizsardzībai un lidojošu un rāpojošu kukaiņu iznīcināšanai ar ilgstošu iedarbību.
Profesionālai un neprofesionālai lietošanai.

Apjoma cena
Daudzums Cena
6 - 1000 28,75
Bulk pricing will be applied to package:

Sastāvs: 100 g produkta satur:
Ar šķīdinātāju uz ogļūdeņraža bāzes iegūts Chrysanthemum cineroariaefolium ekstrakts no nobriedušiem, atvērtiem Tanacetum cineroariifolium ziediem (CAS 89997-63-7): 1,00 g
Permetrīns (CAS 52645-53-1): 4,75 g
Piperonilbutoksīds (CAS 51-03-6): 7,20 g
Papildvielas: līdz 100 g

Satur: nātrija dioktilsulfosukcinātu; permetrīnu

APRAKSTS
ZATOX 11 EC ir insekticīds kukaiņu apkarošanai 3 – 4 nedēļu periodam, lietojot mazās devās, un ilgākam 4 – 6 nedēļu periodam, lietojot lielākās devās un vietās ar nelielu apgaismojumu. Produkts satur vairākas aktīvās vielas, kas iznīcina visus insektus.
ZATOX 11 EC PAREDZĒTĀ IEDARBĪBA
ZATOX 11 EC ir paredzēts mušu, tarakānu, odu, blusu, blakšu, ērču, skudru u.c. insektu apkarošanai.

DEVAS
Mušām un odiem: 1 – 2 % šķīdums atkarībā no invāzijas līmeņa. Prusakiem: 3 % šķīdums mitrās plaisās, spraugās un sienu malās. Citu insektu (blakšu, ērču, blusu, skudru) apkarošanai izsmidzināt uz sienām, grīdām un suņu būdās 2 % šķīdumu.

LIETOŠANAS METODE
Spiediena sūkņi, smidzinātāji, miglu veidojošā sistēma (šim nolūkam insekticīds ir jāatšķaida).

NEPĀRDOT NEIEPAKOTĀ VEIDĀ. TVERTNI NEIZMANTOT ATKĀRTOTI. PĒC LIETOŠANAS TVERTNI NEDRĪKST IZMEST APKĀRTĒJĀ VIDĒ.

Bīstami
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes • Sargāt no bērniem • Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē • Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus • SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot • Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu • Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

BRĪDINĀJUMI
Uzglabāt mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nepiesārņot pārtikas produktus, dzērienus un to traukus. Neizmantot koncentrētu produktu. Ievērot ražotāja sniegtos lietošanas norādījumus. Nesmidzināt gaisā, nelietot pret vēju. Ja produktu lieto telpās, kurās paredzēta ilgstoša uzturēšanās un gulēšana, tās pēc apstrādes un pirms atgriešanās tajās kārtīgi izvēdināt. Pēc darba ar produktu un ādas piesārņojuma gadījumā rūpīgi nomazgāties ar ziepēm un ūdeni. Nelietot lauksaimniecībā.

MEDICĪNISKĀ INFORMĀCIJA
Bloķē nervu impulsus, hiperstimulējot neironu signālu pārnesi pirms un pēc sinapsēm.
Vispārīgi pasākumi: Šaubu gadījumā vai ja simptomi saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību, uzrādot produkta etiķeti un drošības datu lapu.
Pirmā palīdzība:
Saskare ar acīm: Skalot acis ar lielu ūdens daudzumu, vēlams, ar tekošu ūdeni, turot plakstiņus atvērtus, vismaz 10 minūtes. Pēc tam aizsargāt acis ar sausu sterilu marli vai tīru, sausu kabatlakatiņu. Nelietot acu pilienus vai jebkādas ziedes pirms oftalmologa pārbaudes vai ieteikuma.
Saskare ar ādu: Novilkt notraipīto apģērbu. Ķermeņa vietas, kas nonākušas saskarē ar produktu, rūpīgi nomazgāt ar lielu daudzumu tekoša ūdens un ziepēm.
Ieelpošana: Cietušo pārvietot svaigā gaisā un ļaut tam atpūsties.
Norīšana: Neizraisīt vemšanu, lai izvairītos no aspirācijas riska elpceļos.
Zvanīt uz Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centru, tālr. Nr.: +371 67042473

Iepakojumi: 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 ml; 0,5 – 0,75 – 1 – 5 – 10 – 25 litri

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!