, ,

ORO Permanent pret rāpojošiem insektiem ar ilgstošo efektu

Līdzeklis prusaku, skudru, blakšu, blusu un citu rāpojošo insektu iznīcināšanai iekštelpās.
Divkāršas insekticīda iedarbības dēļ iedarbīgs pat pret visizturīgākajiem insektiem.
Šķidrums aerosola iepakojumā neprofesionālai lietošanai. Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet etiķeti.

Apjoma cena
Daudzums Cena
12 - 1000 3,40
Bulk pricing will be applied to package:
Kategorijas: , ,

Aktīvās vielas:
Permetrīns 5 g/kg (0,5 masas %)
Cifenotrīns 3 g/kg (0,3 masas %)
Tetrametrīns 2 g/kg (0,2 masas %)

 

Lietošanas instrukcija:

Aerosolu izsmidzināt no apmēram 30 cm attāluma uz stūriem, caurumiem, plaisām un citām vietām, kur insekti var patverties. Turklāt, izmidzināt, veidojot barjeras, kas insektiem ir jāšķērso. Pielietot uz tīrām un sausām virsmām. Līdzeklis iedarbojas uz insektiem 15 min laikā pēc saskares. Produktu lietot pēc vajadzības, lietošanas biežums nav noteikts. Pirms ieiešanas apstrādātajā telpā, to pienācīgi izvēdināt. 

Drošības pasākumi:
Pa apstrādātajām vietām nestaigāt. Neizsmidzināt uz pārtikas produktiem un virtuves ierīcēm. Neizmantot citu cilvēku vai mājdzīvnieku klātbūtnē. Neizsmidzināt uz koka vai porainām virsmām. Nepieļaut, ka bērni nonāk saskarē ar apstrādātajām virsmām. Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

Pirmā palīdzība:
Ja nokļūst uz ādas, kā arī pēc lietošanas rokas, tūlīt nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.
Ja ieelpots, iziet svaigā gaisā. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru, tekošu ūdeni.
Veselības traucējumu gadījumā vai tad, ja par to ir aizdomas, nekavējoties sazināties ar ārstu.

Uzglabāt vēsā, sausā vietā.
Produkta atlikumus nogādāt sadzīves ķīmisko atkritumu savākšanas vietā (kodi: 160504 / 200119).
Iztukšoto iepakojumu, ko nevar izmantot atkārtoti, nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
Kairina ādu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus.
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Ogļūdeņraži, C7-C9, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie
Satur permetrīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Sargāt no bērniem • Turēt pietiekamā attālumā no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt • Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem • Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas • Izvairīties no smidzinājuma ieelpošanas • Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas un citas atklātās ķermeņa daļas • Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē • Izmantot aizsargcimdus • Glabāt labi vēdināmās telpās • Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C • Atbrīvoties no satura/tvertnes, to nogādājot vietējā bīstamo atkritumu savākšanas vietā.

Ražošanas datums un sērijas apzīmējums: skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: 3 gadi no ražošanas datuma.

 

Tilpums: 400ml

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!