, ,

ORO Avispas pret lapsenēm

 Līdzeklis lapseņu, mušu, odu un citu lidojošo insektu iznīcināšanai iekštelpās, kā arī verandās, uz lieveņiem, lapenēs, uz balkoniem un citur.
Šķidrums aerosola iepakojumā neprofesionālai lietošanai. Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet etiķeti.

Kategorijas: , ,

Aktīvās vielas:
d-tetrametrīns 3,3 g/kg (0,33 masas %)
1R-trans fenotrīns 1,3 g/kg (0,13 masas %)

 

 

Lietošanas instrukcija:
Nostāties telpas vidū un smidzināt virzienā uz griestu un sienu savienojuma vietu, aprakstot loku apkārt telpai. Vidēja izmēra telpā 2 – 3 sekundes ir pietiekami. Pret lapsenēm: smidzināt tieši uz insektiem. Visefektīvākā ir īsa un pārtraukta izsmidzināšana. Telpu atstāt aizvērtu uz 15 minūtēm. Pirms ieiešanas apstrādātajā telpā vai vietā, to pienācīgi izvēdināt.

Drošības pasākumi:
Pa tikko apstrādāto telpu vai vietu nestaigāt. Neizsmidzināt uz pārtikas produktiem un virtuves ierīcēm. Neizmantot citu cilvēku vai mājdzīvnieku klātbūtnē. Nepieļaut, ka bērni nonāk saskarē ar apstrādātajām virsmām. Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

Pirmā palīdzība:
Ja nokļūst uz ādas, kā arī pēc lietošanas rokas, tūlīt nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm.
Ja ieelpots, iziet svaigā gaisā. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru, tekošu ūdeni.
Veselības traucējumu gadījumā vai tad, ja par to ir aizdomas, nekavējoties sazināties ar ārstu.

Uzglabāt vēsā, sausā vietā.
Produkta atlikumus nogādāt sadzīves ķīmisko atkritumu savākšanas vietā (kodi: 160504 / 200119).
Iztukšoto iepakojumu, ko nevar izmantot atkārtoti, nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Satur citrālu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Sargāt no bērniem • Turēt pietiekamā attālumā no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt • Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem • Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas • Izvairīties no smidzinājuma ieelpošanas • Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē • Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C • Atbrīvoties no satura un/vai tvertnes, to nogādājot vietējā bīstamo atkritumu savākšanas vietā.

Ražošanas datums un sērijas apzīmējums: skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: 3 gadi no ražošanas datuma.

 

Tilpums: 400 ml

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!