, ,

K-Othrine Partix koncentrāts blaktīm, prusakiem u.c.

Apjoma cena
Daudzums Cena
6 - 1000 51,45
Bulk pricing will be applied to package:

K-Othrine Partix
Insekticīds. 18. produkta veids.
Lietotāju kategorija: profesionāļi un apmācīti profesionāļi.
Produkta apraksts: šķidrs koncentrāts, Insekticīds prusaku, blakšu, zirnekļu un mušu kontrolei iekštelpās, un lapseņu kontrolei brīvi pieejamos pūžņos ārpus telpām.
Lietošanas sektors: iekštelpām, ārpus telpām; sabiedriskās vietās (piemēram, skolās, slimnīcās u.c.), kā arī mājsaimniecības, tirdzniecības un ražošanas telpās
Mērka organismi:
Prusaki (Blattella germanica un Periplaneta ammericana), blaktis
(Cimex leitularius), zirnekļi, mušas (Musca domestica) un lapsenes (vespula germanica);
Lietošanas apraksts:
1. Rāpojošu insektu, tostarp prusaku, kontrole iekštelpās.
2. Blakšu kontrole iekštelpās.
3. Zirnekļu kontrole iekštelpās.
4. Miera stāvoklī esošu mušu kontrole iekštelpās.
5. Lapseņu kontrole brīvi pieejamos pūžņos ārpus telpām.
Satur reakcijas masu: 5-hlor-2-metil- 2H-izotiazol-3-ons; 2-metil- 2H-izotiazol-3-ons (3:1) (CMIT/MIT)
GHS 07GHS 06GHS 08GHS 0916mm32mm23mmGHS 05GHS 02
06GHS 08GHS 0916mm32mm23mmGHS 05GHS 02
LV – Uzmanību: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Izvairīties ieelpot smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargu
SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. norādījumus uz šīs etiķetes).
Ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai:
Piesardzības pasākumi: novērsiet produkta nonākšanu apkārtējā vidē (augsnē un gruntsūdeņos), notekcaurulēs, kanalizācijā u.c., izveidojot aizsargbarjeras un noslēdzot kanalizācijas atveres.
Sazinieties ar attiecīgajām iestādēm, lai konsultētos par noplūdi ūdensceļos, kanalizācijā un notekcaurulēs.
Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: Nodrošiniet noplūdes absorbēšanu ar inertu materiālu (smiltis, kaolīns), savāciet un iepildiet tvertnēs, lai vēlāk tās varētu pareizi identificēt bīstamu atkritumu apsaimniekošanai.
Pirmās palīdzības pasākumi:
Vispārējs ieteikums: nekavējoties novelciet piesārņoto apģērbu un atbrīvojieties no tā drošā veidā.
Norīšana: saglabājiet mieru. Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai saindēšanās kontroles centru.
Ieelpošana: izvediet cietušo svaigā gaisā un palīdziet saglabāt mieru. Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai saindēšanās kontroles centru.
Saskare ar ādu: nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ziepju un ūdens vismaz 15 minūtes. Novelciet piesārņoto apģērbu. Silts ūdens var paaugstināt individuālo kairinājuma/parestēzijas smaguma pakāpi. Tās nav sistēmiskas saindēšanās pazīmes. Ja simptomi nemazinās, sazinieties ar ārstu.
Saskare ar acīm: nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens arī zem plakstiņiem vismaz 15 minūtes. 5 minūšu laikā izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir, un pēc tam turpiniet skalot acis. Silts ūdens var paaugstināt individuālo airinājuma/parestēzijas smaguma pakāpi. Tās nav sistēmiskas saindēšanās pazīmes. Ja kairinājuma līmenis paaugstinās un nepāriet, meklējiet medicīnisku palīdzību.
2
3
IEDARBĪBA UN LIETOŠANA
Metode: Izsmidzināšana
Lietošanas deva(-as) un biežums
maks.
1 litrā ūdens
Lietošanas apraksts:
K-Othrine® Partix
Izsmidziniet darba šķīdumu
Ilgtermiņa efekti
1. Rāpojošu insektu, tostarp prusaku, kontrole
5 ml
50 ml/m2
(6,25 mg deltametrīna/m²)
Iedarbība ilgst līdz 12 nedēļas *)
2. Blakšu kontrole Pirmā apstrāde
10 ml
50 ml/m2
(12,5 mg
deltametrīna/m²)
Apstrāde jāveic
2 reizes
Iedarbība ilgst līdz 12 nedēļas
2. Blakšu kontrole Otrā apstrāde: pēc 4 dienām
5 ml
50 ml/m2
(6,25 mg
deltametrīna/m²)
3. Zirnekļu kontrole
5 ml
50 ml/m2
(6,25 mg
deltametrīna/m²)
Iedarbība ilgst līdz 8 nedēļas *)
4. Miera stāvoklī esošu mušu kontrole.
5 ml
50 ml/m2
(6,25 mg
deltametrīna/m²)
Iedarbība ilgst līdz 5 nedēļas *)
5. Lapseņu kontrole brīvi pieejamos pūžņos ārpus telpām.
10 ml
200 ml uz pūžņa (50 mg
deltametrīna uz pūžni)
Pūznis pilnībā tiek iznīcināts 1–2 nedēļu laikā. Veiciet apstrādi vienu reizi.
*) Ja nepieciešams, apstrādi var atkārtot, veicot smidzināšanu maksimāli vienpadsmit reizes gadā.
Mitrā veidā tīrītu virsmu kontrolei:
Kā konkrētas vietas apstrādes līdzekli iesmidzināšanai plaisās un spraugās ar maks. joslas platumu 0,1 m. Lai to nodrošinātu, uzklāšanai jāizmanto smalkas strūklas uzgalis vai īpašs pagarinājums plaisu un spraugu apstrādei, kā arī jāsaglabā piemērots attālums no uzgaļa līdz apsmidzināmajai virsmai.
Tādu virsmu kontrolei, kuras netiek tīrītas mitrā veidā:
Apsmidziniet tikai ierobežotas virsmas, piemēram: slēgtas zonas zem virtuves mēbelēm, zem ledusskapja, zem virtuves izlietnes, zem cepeškrāsns vai ūdens sildītāja, visās spraugās un plaisās, kur prusaki var patverties.
Blakšu kontrolei iekštelpās:
Izsmidziniet tikai uz ierobežotām virsmām, kuras netiek pakļautas mitrai tīrīšanai (piemēram, uz paklājiem, matračiem, mīkstām mēbelēm).
• Pirms apstrādes no apstrādājamās zonas ir jāiznes visi mazgājamie materiāli (piemēram, gultas veļa, aizkari u.c.).
• Apstrādājot mīkstās mēbeles, matračus, paklājus u.c. materiālus, novērsiet tuvumā esošo mitrā veidā tīrīto grīdu piesārņošanu. Tāpēc, ja nepieciešams, pārklājiet ar ūdensdrošu materiālu (piemēram, plastmasas pārklāju) vai notīriet aerosola paliekas un izšļakstīto materiālu ar īpašu vienreizējās lietošanas mitro salveti.
• Lai novērstu vides piesārņošanu, ūdensdrošais materiāls vai salvetes pēc tam ir jāutilizē, nododot tos pilnvarotam atkritumu apglabāšanas uzņēmumam saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Mušu miera stāvoklī kontrolei telpās
Noskaidrojiet vietu, kur mušas nolaižas, un apsmidziniet virsmu, ja tā netiek regulāri tīrīta mitrā veidā (piemēram, uz sienām, logu rāmjiem un griestiem).
Lapseņu kontrolei brīvi pieejamos pūžņos ārpus telpām.
Nelietot šādu elementu tuvumā:
• lauksaimniecības kultūras;
4
5
• mājdzīvnieki;
• dīķi un citas ūdens tilpnes,
• bišu stropi.
• Izsmidzināšanas laikā pārklājiet zemi zem pūžņa (piemēram, izmantojot plastmasas pārklāju).
Nesmidziniet lietainā laikā.
• Ēku tuvumā (uz pūžņiem, kas atrodas pie sienas augšējās daļas zem jumta) uzsmidziniet tikai uz pūžņa, kas ir aizsargāts pret noskalošanu ar lietu un plūdiem.
• Lapsenes var kļūt agresīvas, uzbrukt un sadzelt cilvēkus, pirms tām rodas apdullinošā iedarbība. Lai samazinātu šo risku, veiciet apstrādi, kad iestājusies krēsla, un valkājiet piemērotus aizsardzības līdzekļus. Novērsiet citu personu atrašanos blakus, līdz pūznis ir iznīcināts.
Riska samazināšanas pasākumi
• Pirms izsmidzināšanas iekštelpās aizveriet durvis telpai, kurā produkts tiks izmidzināts.
• Nelietojiet tieši uz ēdiena, pārtikas produktiem, dzērieniem vai to tuvumā vai uz virsmām, piederumiem un iekārtam, kurām var būt tieša saskare ar ēdienu, pārtikas produktiem un mājdzīvniekiem.
• Nesmidziniet uz virsmām, uz kurām tiek glabāti, sagatavoti vai piegādāti ēdieni vai produkti.
• Nesmidziniet uz gultas veļas vai citiem materiāliem, kuriem ir tieša saskare ar mājas tekstila izstrādājumiem (piemēram, gultas veļu) vai kurus var mazgāt (piemēram, aizkariem). Neizmantojiet gultiņās, kurās guļ zīdaiņi, esošo matraču apstrādei.
• Nesmidziniet tieši uz cilvēkiem, dzīvniekiem vai gultas veļas.
• Pirms izsmidzināšanas pārvietojiet vai pārklājiet zivju akvārijus vai tvertnes.
• Izsmidzināšanas laikā tuvumā nedrīkst atrasties citas personas vai tās nedrīkst ienākt telpā, līdz apsmidzinātās virsmas nav nožuvušas.
• Atbilstoši vēdiniet telpu, kurā veikta virsmu apstrāde, lai cilvēki tajā var droši ienākt.
• Produkts ir jāuzsmidzina tā, lai mājdzīvnieki nevar ar to saskarties.
Darba šķīduma sagatavošana
Iepildiet smidzināšanas iekārtā pusi no nepieciešamā ūdens tilpuma. Uzmanīgi atveriet produkta iepakojumu. Nomēriet nepieciešamo produkta daudzumu un uzmanīgi iepildiet to smidzināšanas iekārtas tvertnē. Iepildiet smidzinātāja tvertnē pārējo ūdens tilpumu un samaisiet.
Izsmidziniet, izmantojot piemērotu manuālu vai mehānisku ierīci un manuālas smidzināšanas iekārtas (piemēram, uz muguras pārnēsājamus izsmidzinātājus), kas ģenerē lielu pilienu strūklu ar zemu spiedienu (1–3 bāri) un vidējo pielienu izmēru 100 μm, veicot izsmidzināšanu tiešā mērķa tuvumā.
Lai novērstu smalku aerosola daļiņu izdalīšanos, neizmantojiet smidzināšanu no gaisa.
Lai notīrītu smidzināšanas iekārtu, iepildiet muguras pārnēsājamajā izsmidzinātājā tīru ūdeni un izsmidziniet mazgāšanai paredzēto ūdeni kā aerosolu vai utilizējiet kā bīstamos atkritumus. Lai iztīrītu nosprostotu sprauslu, izskalojiet to ar tīru ūdeni, izmazgājot no sprauslas pārpalikumus. Izpildot šo darbu, jāvalkā cimdi, kuri pēc nosprostotas sprauslas uzstādīšanas atpakaļ jānoskalo ar tīru ūdeni.
• Izmantojiet tikai saskaņā ar etiķetē sniegtajiem norādījumiem.
• Sagatavojiet tikai tik daudz šķīduma, cik nepieciešams apstrādei.
• Uzglabājiet atlikušo produktu drošā vietā, lai to izmantotu nākamajai apstrādei.
• Produkta sajaukšanas un iekārtas uzpildīšanas un tīrīšanas laikā jāvalkā piemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi un darba apģērbs ar aizsargpārklājumu).
• Neveiciet smidzināšanu no gaisa.
• Smidzināšanas pasākumi vienmēr jāveic kaitēkļu visuzņēmīgākajās stadijās.
• Pēc lietošanas nomazgājiet rokas un atklātās ādas virsmas.
• Novelciet piesārņoto apģērbu.
Tiek piedāvātas sekojošas stratēģijas rezistences attīstības novēršanai un/vai pārvaldībai:
• ja vien iespējams, smidzināšanas apstrādes ir ieteicams veikt kopā ar neķīmisku līdzekļu izmantošanu;
• smidzināšanas pasākumi vienmēr jāveic kaitēkļu visuzņēmīgākajās stadijās;
6
7
• ja ir jānodrošina ilgs kontroles periods, apstrādes jāveic, mainot produktus ar dažādu iedarbības režīmu;
• iedarbības līmenis ir jānovēro un samazinātas iedarbības gadījumi ir jāpēta, lai konstatētu iespējamās rezistences pazīmes, ņemot vērā to, ka sanitārie apstākļi un neapstrādātu dzīvu palikušo kaitēkļu klātbūtne var radīt atkārtotas invāzijas risku;
• ja etiķetē norādītās koncentrācijas ir pareizi izmantotas un tās nenodrošina paredzamo iedarbības līmeni un tiek konstatēta rezistence pret produktu, jebkura produkta, kas satur aktīvo vielu ar tādu pašu darbības režīmu, lietošana ir jāpārtrauc.
Uzglabāšana
Produkta stabilitāte saglabājas 2 gadus, ja tas tiek uzglabāts neatvērtā oriģinālajā tvertnē vēsā, sausā un labi vēdināta vietā. Uzglabāt tumšā vietā.
Produktu nedrīkst uzglabāt pārtikas, dzērienu un dzīvnieku barības tuvumā.
Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu
Atkritumi (produkts, viss iepakojums, piesārņotais apģērbs un piesārņotās iekārtas tīrīšanai izmantotais ūdens) jāutilizē saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem prasībām, kā arī citiem valsts un vietējiem noteikumiem. Uzglabājiet ķīmiskās vielas oriģinālajās tvertnēs. Nesajauciet ar citiem atkritumiem. Rīkojieties ar netīrajām tvertnēm tāpat kā ar pašu produktu.

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!