, ,

Wobra līdzeklis koku aizsardzībai pret meža zvēriem

Repelents skuju koku, lapu koku, augļu koku un dekoratīvo koku un krūmu profilaktiskai apstrādei, lai novērstu mizas bojājumus, ko rada dzīvnieki apgraužot vai noraujot mizu.

 

Darbīgā viela: 480 g/kg kvarca smiltis

Preparatīvā forma: pasta

 

Iedarbība:
Līdzeklis tiek piegādāts pastas veidā un tiek pielietots neatšķaidīts.

3 stundu laikā no pielietošanas brīža līdzeklis pielīp pie apstrādātās virsmas un apmēram pēc 6 stundām paliek caurspīdīgs. Koka dabīgais izskats nemainās. Mikroplaisas, kas parādās laikā, kad uz koka uzklātais produkts ir žūšanas stadijā, nodrošina to, ka koks var aktīvi elpot. Netiek ietekmēta auga sulas plūsma un koka augšana.

WÖBRA līdzeklis nodrošina aizsardzību pret mizas bojājumu vismaz 10 gadu garumā. Ja līdzeklis tiek pielietots uz kokiem, kas iestādīti tuvu ūdenstilpēm, iedarbības laiks var nedaudz samazināties sakarā ar ūdens līmeņa svārstībām.

Saderība ar augiem:

Repelents Wobra ir drošs visām koku sugām:

  • skuju kokiem un lapu kokiem – duglāzijām, īvēm, balteglēm, priedēm, lapeglēm, eglēm, kļavām, dižskābāržiem, ozoliem, ošiem, zirgkastaņām, liepām, gobām u.c.
  • augļu kokiem – ābelēm, bumbierēm, plūmēm, ķiršiem.

Pielietojums:
Mežos un koku stādījumos: pret briežu sugu (Cervus sp.), tostarp, staltbriežu (Cervus elaphus), plankumaino briežu (Cervus nippon) un dambriežu (Dama dama), un bebru (Castor fiber) kaitējumiem (mizas graušana, noraušana).
Augļu koki: pret briežu sugu (Cervus sp.), tostarp, staltbriežu (Cervus elaphus), plankumaino briežu (Cervus nippon) un dambriežu (Dama dama), zaķu (Lepus), trušu (Oryctolagus cuniculus) un bebru (Castor fiber) kaitējumiem (mizas graušana, noraušana)..
Dekoratīvie koki un dekoratīvie krūmi: pret bebru (Castor fiber), zaķu (Lepus spp.), trušu (Oryctolagus cuniculus) kaitējumiem (graušana).

Lietošana:
Līdzekli WÖBRA izmanto neatšķaidītā veidā, ar otu apstrādājot individuālus kokus.
Pirms uzklāšanas uz kokiem, pastu kārtīgi samaisīt. WÖBRA uzklāj ar speciālu otu ap visu koka stumbru, kā arī uz citām auga daļām, kuras var būt pakļautas bojājumiem. Ir jāapstrādā arī virspusē redzamās koka saknes. WÖBRA var uzklāt arī uz jau bojātām stumbra daļām, jo WÖBRA veicinās to dzīšanu. Ilgstošākai iedarbībai līdzekli vislabāk uzklāt sausā un neliela vēja laikā. Līdzekli var uzklāt arī uz mitriem koka stumbriem, bet ne lietus vai sala laikā. Līdzekļa žūšanas laiks ir no 1 līdz 3 stundām atkarībā no mitruma dabā. Pirms apstrādes stumbru notīrīt no aļģēm, sūnām, ķērpjiem un vaļīgas mizas. Skujkokiem pirms apstrādes ir ieteicams apcirpt zarus. Mežā un jaunaudzēs tiek apstrādāti tikai koki, kuri ir vērtīgi un mazvērtīgos atstāj neapstrādātus. Neapstrādātie koki kalpos par barību zvēriem un tie nelūkos pēc vērtīgajiem, kuri apstrādāti, un līdz ar to tiks pasargāti no bojājumiem.

 

Pielietošanas laiks:
Līdzekli var pielietot visa gada garumā pie nosacījuma, ja gaisa temperatūra ir augstāka par +8 ºC.

 

Apstrādes laiks:
Lapu kokus, skuju kokus un dekoratīvos kokus un dekoratīvos krūmus drīkst apstrādāt jebkurā laikā.

Augļu koku apstrādes laiku nosaka pielietošanas apstākļi un/vai veģetācijas laiks starp uzklāšanu un izmantošanu (ražas novākšana).

 

Maksimālais apstrādes biežums: 1 (viena) reize 12 mēnešos.


Vispārējas devas:
Nepieciešamā deva katram kokam ir atkarīga no augstuma, kāda stumbru nepieciešams apstrādāt, stumbra diametra un mizas tipa. Tā kā koku izmēri var būtiski atšķirties, ieteicamais līdzekļa patēriņš ir 12 g uz dm2 mizas.
Līdzekļa patēriņu stādījumu platību (ha) ir atkarīgs no koku skaita. 

 

Devas, ko izmanto mežos: Patēriņš ir aprēķināts, lai aizsargātu koka stumbru augstumā no 1,6 – 2,0 m un ar diametru krūšu augstumā (turpmāk arī – DKA).

Lapu koki:

 

DKA 10 kg līdzekļa pietiek, koku skaits Patēriņš uz 1 koku
Ø 8 – 10 cm 50 – 55 180 – 210 g
Ø 10 – 15 cm 38 – 48 210 – 260 g
Ø 15 – 18 cm 28 – 38 260 – 360 g

Skujkoki:

 

DKA 10 kg līdzekļa pietiek, koku skaits Patēriņš uz 1 koku
Ø 8 – 10 cm 50 – 55 280 – 310 g
Ø 10 – 15 cm 27 – 32 310 – 370 g
Ø 15 – 18 cm 20 – 27 370 – 500 g

 

Devas augļu kokiem: Patēriņš ir aprēķināts, ja aizsargāta stumbra augstums ir 1,0 m.
Vecākiem kokiem līdzekļa patēriņš var būt daudz lielāks, jo koka miza ir reljefāka.
Iespējams lielāks līdzekļa patēriņš, ja uz koka ir daudz sazarojumu vai arī daudz sānu dzinumu.

 

Stumbra diametrs 10 kg līdzekļa pietiek, koku skaits Patēriņš uz 1 koku
Ø 2 – 3 cm 500 – 555 18 – 20 g
Ø 4 – 6 cm 250 – 275 35 – 40 g
Ø 7 – 9 cm 165 – 185 55 – 60 g
Ø 10 – 12 cm 125 – 135 72 – 80 g
Ø 15 – 20 cm 75 – 80 120 – 135 g

Vides aizsardzība:

 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Nemazgāt pielietošanas aprīkojumu ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Nepieļaut līdzekļa vai tā pārpalikumu nokļūšanu kanalizācijā.

 

Tukšais iepakojums:

Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

 

Uzglabāšanas nosacījumi:
Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, sausās, vēsās un labi vēdināmās telpās. Neuzglabāt kopā ar oksidētājiem.
Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

 

Transportēšana:
Transportēt apstākļos, kad temperatūra ir virs 0 °C

 

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību
P102 Sargāt no bērniem
P501 Atbrīvoties no satura/iepakojuma, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Nemazgāt pielietošanas aprīkojumu ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons – 112.

Pirmā palīdzība:
Ja ieelpoti augu aizsardzības līdzekļa izgarojumi, pārvietoties svaigā gaisā.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties nomazgāt ar ziepēm tekoša ūdens strūklā.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 10 līdz 15 minūtes.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā un cietušais ir pie samaņas, nekavējoties izskalot muti ar ūdeni dzert daudz ūdens.
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Norādījumi ārstam: simptomātiskā ārstēšana.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība:
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.
Izvairīties no nevajadzīgas saskares ar līdzekli. Nepareiza lietošana var kaitēt veselībai. Lietojot preparātu, izmantot cieši pieguļošas aizsargbrilles. Pirms līdzekļa lietošanas uzvilkt necaurlaidīgus aizsargcimdus (piemēram, gumijas vai plastmasas) un darba apģērbu ar garām piedurknēm. Ja ventilācija nav pietiekoša (bezvējš, blīva koku audze), izmantot respiratoru ar A tipa filtru. Pēc lietošanas iepakojumu rūpīgi noslēgt. Mazgāt rokas pirms pārtraukumiem un tūlīt pēc rīcības ar produktu. Visu piesārņoto apģērbu nekavējoties novilkt.

 

Iepakojums: 10 kg

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!