, ,

Protect repelents odiem, ērcēm, knišļiem u.c.

 Patērētāju lietošanai, lai atvairītu un atbaidītu odus , ērces  un knišļus . Uzklāt uz neapsegtas cilvēka ādas virsmas ārpus telpām. 

Apjoma cena
Daudzums Atlaide Cena ar atlaidi
1 - 9 - 1,00
10 - 1000 5% 0,95
Bulk pricing will be applied to package:

Aktīvā viela: N,N-dietil-m-toluamīds: 195 g/kg (19,5 masas %)

(EK numurs: 205-149-7, CAS numurs: 134-62-3)

 

Lietošanas instrukcija: 

Pirms lietošanas labi sakratīt! 

Produktu uzklāt kā plānu kārtiņu tikai uz ādas virsmas, apģērba vai apaviem, kas pakļauti asinssūcēju kukaiņu iedarbībai! Turot flakonu vertikāli, produktu no 20 – 25 cm attāluma uzsmidzināt uz aizsargājamās ādas virsmas, pēc tam vienmērīgi izziest. Sejas ādu – neskarot laukumu ap acīm un muti – vajadzētu apstrādāt ar produktu, kas uzsmidzināts uz rokas. Pielietojot uz bērniem, vispirms uzsmidzināt produktu sev uz rokām un pēc tam to izziest uz bērnu ādas. Neapstrādāt bērnu rokas. Atkarībā no kārtiņas biezuma, uz ādas uzklātais produkts atbaidīs odus 4 – 4,5 stundas, knišļus 2 stundas un ērces 0,5 stundas. 

Ja nepieciešams, pieaugušie var sevi apstrādāt atkārtoti, bet produktu neizmantot vairāk kā divas reizes dienā.

H222 Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.

H229 Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

P102 Sargāt no bērniem.

P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

P211 Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

P251 Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P410+P412 Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122 °F.

Uzmanību:
Pielietot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju!

Repelentu neizmantot vairāk kā divas reizes dienā. Nepielietot produktu uz bērniem, kas jaunāki par 9 gadiem. Pielietojot produktu uz bērniem, kas vecāki par 9 gadiem, nepārsniegt vienu apstrādi dienā.

Ja jūs esat ar noslieci uz alerģiju, pirms lietošanas pārliecinieties par produkta panesamību, to uzklājot uz maza ādas laukuma.

Nepieļaut nokļūšanu acīs, degunā vai mutē. Neuzklāt uz saulē apdegušas vai savainotas ādas.

Neizmantot iekštelpās. Ja dzēlienu risks ir beidzies vai jūs esat no āra esat ienākuši telpās, apstrādāto ādas virsmu rūpīgi nomazgāt ar ziepēm un ūdeni.

Produkts var bojāt sintētiskus un ādas imitācijas materiālus, plastmasas, organiskā stikla, kā arī krāsotas vai lakotas virsmas .

Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Pirmā palīdzība:
Gadījumā, ja ir saindēšanās (aizdomas), nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un ārstam uzrādīt tvertni/iepakojumu un marķējumu!

Ja ieelpots:

  • Pārvietot cietušo svaigā gaisā.

Ja norīts:

  • Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un ārstam uzrādīt marķējumu vai drošības datu lapu.
    Neizraisīt vemšanu.
  • Ja simptomi nepāriet, saņemt medicīnisku konsultāciju/palīdzību.

Ja nokļūst acīs:

  • Turēt acis atvērtas un rūpīgi izskalot ar lielu ūdens daudzumu vairākas minūtes.
  • Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas, un turpināt skalot.
  • Ja ir jebkādas sūdzības, saņemt medicīnisku konsultāciju/palīdzību.

Produkta veids: 19 / repelenti un atraktanti

Derīguma termiņš un uzglabāšana:
2 gadi no ražošanas datuma, ja tiek uzglabāts oriģinālā iepakojumā, sausā un vēsā vietā pie maks. 35 °C, tālu no siltuma starojuma.
Atkritumu apsaimniekošana: Iztukšoto flakonu var izmest sadzīves atkritumos.

Saturs: 150 ml (102 g)

Preparatīvais veids: aerosols, metāla tvertnē, kas aprīkota ar mehānisku izpildmehānismu.

Produkts satur rūgtu vielu (denatonija benzoātu), lai novērstu tā nejaušu norīšanu cilvēkam.
Izplatīšanas kategorija: III kategorijas repelents brīvai izplatīšanai

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!