, , ,

Protect pasta grauzējiem 5 kg

Lietošanai gatava pastveida ēsma.

Brūnajām žurkām (Rattus norvegicus) un mājas pelēm (Mus domesticus/musculus).

Lietošanai iekštelpās un ārā (tikai ēku tuvumā).

Tikai profesionālai lietošanai. 

Rodenticīds satur denatonija benzoātu – ārkārtīgi rūgtu vielu, kura samazina iespēju to nejauši norīt cilvēkiem.

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, ievērot lietošanas instrukciju.

Aktīvā viela: Bromadiolons 0,05 g/kg (CAS Nr.: 28772-56-7)

 

Lietošanas instrukcija:

Grauzēju apsēstajā teritorijā ēsmas izvietot ar rokām. Izvietošanas metode ir atkarīga no konkrētajiem apstākļiem, tomēr, prioritātei ir jābūt, cik vien iespējams izslēgt nemērķa iedarbību.
Ēsmu var izvietot ēsmas stacijās (pret piekļūšanu izturīgās barotavās), ēsmas punktos (kuri tiek izveidoti no vietējiem materiāliem un ir aizsargāti no nemērķa dzīvnieku piekļuves) un brīvi, bet nepieejami (izmantojot tikai konkrēto vidi).
Pirms pieņemt lēmumu par ēsmas izvietošanas metodi, ir jāizvērtē apstrādājamā teritorija un tās pieejamība nemērķa dzīvniekiem.
Ja ēsma tiek ievietota barotavās, to iekšpusē nostiprina, lai līdz minimumam samazinātu iespēju grauzējiem to aizvilkt prom. Ēsmu var izlikt arī uz paliktņiem zem dakstiņa vai citādi, lai nemērķa dzīvnieku pieeja tai ir ierobežota.
Papīra maisiņus ar ēsmu izvietot neatvērtā veidā.
Uzmanīgi izvēlēties ēsmas novietošanas vietu.
Izvēloties rodenticīdu, ir jāņem vērā mērķa populācijas rezistences statuss. Tajās teritorijās, kur ir aizdomas par rezistences pazīmēm pret specifiskām aktīvajām vielām, izvairīties no to lietošanas. Lai ierobežotu rezistences izplatīšanos, nomainīt ēsmas ar tādām, kas satur citādas antikoagulanta aktīvās vielas.
Kad līdzeklis tiek izmantots sabiedriskās vietās, apstrādes periodā platības ir jāmarķē un blakus ēsmām ir jābūt pieejamiem paziņojumiem. Tie izskaidro primārās vai sekundārās saindēšanās risku ar antikoagulantu, kā arī norāda neatliekamos pasākumus, kas jāveic saindēšanās gadījumā.
Ja ēsma tiek novietota tai paredzētās, drošās ēsmas stacijās, tās ir skaidri jāmarķē, lai parādītu, ka tās satur rodenticīdus un tās nevajadzētu aiztikt.

Lietošanas deva:
Žurku infestācijām izmantot ēsmas punktus ar līdz pat 200 g ēsmas.
Ēsmas punktus izvietot 10 metru attālumā zemu un 5 metru attālumā augstu infestāciju gadījumā.
Peļu kontrolei ēsmas punktos izvietot ar līdz pat 40 g ēsmas katrā. Ēsmas punktus izvietot 10 metru attālumā zemu un 5 metru attālumā augstu infestāciju gadījumā.
Grauzēju nāve sāksies 3 – 5 dienu laikā pēc norīšanas. Ēsmas punktus regulāri, katras 7-10 dienas, pārbaudīt un nomainīt jebkuru ēsmu, ko ir apēduši grauzēji, kas ir bojāta vai piesārņota ar netīrumiem. Ja visa ēsma ir apēsta, tad ēsmas daudzums katrā ēsmas punktā ir jāpapildina.

Piesardzības pasākumi lietošanā:
Novērst piekļuvi ēsmai bērniem, putniem un nemērķa dzīvniekiem (īpaši suņiem, kaķiem, cūkām un mājputniem).
Ēsmas ir droši jāizliek tā, lai līdz minimumam samazinātu to patēriņa risku citiem dzīvniekiem vai bērniem.
Kur iespējams, ēsmas nostiprināt tā, lai tās nevarētu tikt aizvilktas prom.
Pastāvīgi, profilakses pēc, izmantot ēsmas, kuras satur antikoagulantus, ir atļauts tikai profesionālu apstrādātāju uzraudzībā. Vairumā gadījumu antikoagulanta ēsmai būtu jāpanāk grauzēju kontrole 35 dienu laikā. Ja grauzēju aktivitāte turpinās arī pēc šī laika, ir jānoskaidro iespējamais cēlonis.

Pirmā palīdzība:
Bromadiolons ir antikoagulants, kas var izraisīt asiņošanu. Tā var būt aizkavēta uz vairākām dienām pēc iedarbības. Ja nav aktīva asiņošana, mērīt protrombīna laiku (INR) 48 – 72 stundas pēc ēsmas norīšanas. Ja INR ir lielāks nekā 4, dot vitamīnu K1 (fitomenadionu), 5 – 10 mg lēnā intravenozā injekcijā (bērnam: 100 μg/kg ķermeņa svara). Ārstēšana ar fitomenadionu (orāli vai intravenozi) var būt nepieciešama vairākas nedēļas.
Pretinde: vitamīns K1 (mediķu uzraudzībā).

Atkritumu apsaimniekošana:
Apstrādes laikā ik reizi, kad ēsmas tiek pārbaudītas un/vai papildinātas aizvākt beigtos grauzējus. Pie augstas infestācijas var būt var būt nepieciešamas ikdienas pārbaudes.
Beigtos grauzējus savākt un likvidēt saskaņā ar vietējām apsaimniekošanas prasībām.
Pēc apstrādes novākt pārpalikušo ēsmu un likvidēt saskaņā ar vietējām prasībām.
Uzglabāšana un derīguma termiņš:
Glabāt vēsā, sausā un labi vēdināmā vietā. Derīguma termiņš līdz 24 mēnešiem.

Atļaujas numurs: LV/2013/MR/008

Uzmanību!
Iedarbības raksturojumi:
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

Drošības prasību apzīmējumi:
P102 Sargāt no bērniem
P220 Turēt/uzglabāt vietās, kur nav piekļuves pārtikai, dzērieniem un dzīvnieku barībai barību
P262 Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba
P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā
P280 Izmantot aizsargcimdus
P301 + P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem

Iepakojuma saturs:
1. Papīra maisiņi ar 10 g ēsmas katrā, ievietoti plastmasas spainītī. Līdz 10 kg.
2. Papīra maisiņi ar 20 g ēsmas katrā, ievietoti plastmasas spainītī. Līdz 10 kg.
3. Papīra maisiņi ar 10 g ēsmas katrā, ievietoti polietilēna maisiņā, kartona kastē vai papīra muciņā. Līdz 25 kg.
4. Papīra maisiņi ar 20 g ēsmas katrā, ievietoti polietilēna maisiņā, kartona kastē vai papīra muciņā. Līdz 25 kg.

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!