, ,

ORO Liquid Insecticide pret visu veidu insektiem

Līdzeklis mušu un odu, prusaku, blakšu, blusu, skudru, ērču un citu lidojošo un rāpojošo insektu iznīcināšanai iekštelpās. Mehāniski izsmidzināms šķidrums neprofesionālai lietošanai.
Satur ārkārtīgi rūgtu vielu (0,002 % Bitrex®), kas samazina produkta nejaušas norīšanas risku.
Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet etiķeti.

Apjoma cena
Daudzums Cena
8 - 1000 2,60
Bulk pricing will be applied to package:
Kategorijas: , ,

Aktīvās vielas:
d-tetrametrīns 1,5 g/kg (0,15 masas %)
1R-trans fenotrīns 1,0 g/kg (0,10 masas %)

 

Lietošanas instrukcija:
Pirms lietošanas enerģiski sakratīt iepakojumu. Produkts ir lietošanai gatavs. Izsmidzināt no apmēram 30 cm attāluma uz stūriem, caurumiem, plaisām un citām vietām, kur insekti var patverties. Turklāt, izsmidzināt, veidojot barjeras, kas insektiem ir jāšķērso. Līdzeklis iedarbojas uz insektiem 15 min laikā pēc saskares. Produktu lietot pēc vajadzības, lietošanas biežums nav noteikts. Nepielietot, izsmidzinot gaisā. Pirms ieiešanas apstrādātajā telpā, to pienācīgi izvēdināt.

Drošības pasākumi:
Izvairīties no saskares ar apstrādātajām virsmām. Nenorīt! Neizmantot citu cilvēku vai mājdzīvnieku klātbūtnē. Neizsmidzināt uz pārtikas produktiem un virtuves ierīcēm. Neizsmidzināt uz virsmām, kur rīkojas ar, gatavo vai pasniedz ēdienu. Nepielietot uz bērniem un mājdzīvniekiem redzamām vai pieejamām virsmām. Nesamaisīt ar citām ķimikālijām.

Pirmā palīdzība:
Ja nokļūst uz ādas, kā arī pēc lietošanas rokas, tūlīt neberžot nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Ja ieelpots, iziet svaigā gaisā. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru, tekošu ūdeni vismaz 15 minūtes ilgi. Neaizmirst izņemt kontaktlēcas, ja tās ir.
Ja nepieciešams, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un, ja iespējams, uzrādīt šo iepakojumu vai tā marķējumu. SAINDĒJUŠOS PERSONU NEKAD NEATSTĀT VIENU.

Norādījumi ārstiem un veselības aprūpes profesionāļiem:
Veikt simptomātisku ārstēšanu un atbalstošu aprūpi. JA NEPIECIEŠAMA MEDICĪNISKA PALĪDZĪBA, SKATĪT „Aktīvās vielas” uz šīs etiķetes.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, vēsā un sausā vietā.
Produkta atlikumus nogādāt sadzīves ķīmisko atkritumu savākšanas vietā (kods: 200119).
Iztukšoto iepakojumu, ko nevar izmantot atkārtoti, nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Satur 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr. 220-239-6] (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Sargāt no bērniem • Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē • Atbrīvoties no satura/tvertnes kā no bīstamajiem atkritumiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ražošanas datums un sērijas apzīmējums: skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: 3 gadi no ražošanas datuma.

Tilpums: 500 ml

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!