, ,

ECOGEL želeja pret prusakiem 5 g

Lietošanai gatavs insekticīds prusaku kontrolei – ēsmas želeja šļircē, ko pielieto atklāti kā pilienus.
Insekticīds pret pieaugušiem virtuves prusakiem (Blattella germanica), melnajiem prusakiem (Blatta orientalis), Amerikas prusakiem (Periplaneta Americana).
Lietošanai iekštelpās, spraugās un plaisās – apmācītiem profesionāļiem, profesionāļiem un plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem).
Produkts satur rūgtu vielu (0,008 % Bitrex®), kas padara to pretīgu cilvēkiem vai mājdzīvniekiem.

Nav noliktavā

Kategorijas: , ,

Aktīvā viela: Imidakloprīds: 21,5 g/kg (2,15 masas %)

 

Lietošanas devas un biežums:
Deva ir atkarīga no invāzijas līmeņa un prusaku sugām (1 piliens = 0,04 g).
Virtuves prusakiem (Blattella germanica): 0,12 – 0,16 g/m2 (3 – 4 pilieni/m2).
Melnajiem prusakiem (Blatta orientalis): 0,16 – 0,24 g/m2 (4 – 6 pilieni/m2).
Amerikas prusakiem (Periplaneta Americana): 0,16 – 0,24 g/m2 (4 – 6 pilieni/m2).
1 lietošana 4 nedēļās.
Ja invāzija nebeidzas, atkārtoti pielietot tikai vēlreiz.
Vienā lietošanas reizē nepielietot vairāk kā 12 pilienus uz māju.
Trīs mēnešus pēc invāzijas beigām, apstrādi var atkārtot.

Lietošanas instrukcija:
Pirms lietošanas vienmēr izlasīt etiķeti vai pievienotos lietošanas norādījumus un ievērot visas sniegtās instrukcijas.
Pirms produkta pielietošanas veikt apskati, lai pārbaudītu invāzijas līmeni un ietekmētās zonas.
Lietot tikai iekštelpās.
Biocīdu produktu pielietot tikai spraugās un plaisās, aiz mēbelēm un motoriem. Produktu nedrīkst izmantot uz virsmām.
Nesamaisīt ar citām ķimikālijām vai nepielietot zonās, kas nesen apstrādātas ar citu insekticīdu.
Nelietot uz koka vai porainām virsmām.
Izvairīties no saskares ar apstrādātajām virsmām.
Ēsmas pilienus nepakļaut saules gaismas vai karstuma avotu iedarbībai (piemēram, radiatoru).
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
Produktu nevajadzētu pielietot zonā, kas ir pieejama bērniem.
Apstrāde ir jāattiecina tikai uz platībām, kas nav sasniedzamas dzīvniekiem.
Nepielietot uz virsmām vai piederumiem, kas var nonākt saskarē ar dzīvnieku barību/pārtiku.
Lietot tikai slēptās, grūti pieejamās un no ūdens pasargātās vietās.

Papildu norādījumi tikai apmācītiem profesionāļiem:
Pielietošanas laikā izmantot atbilstošus aizsargcimdus.
Produktu nedrīkst pielietot uz virsmām, kur sagatavo, pasniedz, lieto vai uzglabā pārtiku vai dzīvnieku barību.
Produktu drīkst pielietot pārtikas rūpniecībā, kad pārtikas nav klāt, izņemot noliktavas, kur glabājamie produkti ir pareizi iepakoti.
Veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pārtika, iekārtas vai jebkuri piederumi, ar kuriem rīkojas ar produktu iepriekš apstrādātās vietās, nesatur aktīvās vielas atlikumus.
Apgūt integrētas kaitēkļu apkarošanas metodes, piemēram, ķīmisko un fizikālo kontroles metožu kombināciju un citus sabiedrības veselības pasākumus, ņemot vērā vietējās īpatnības (klimatiskos apstākļus, mērķa sugas, lietošanas apstākļus un citas).
Produkta efektivitāti pārbaudīt uz vietas: ja nepieciešams, ir jāizpēta samazinātās efektivitātes cēlonis, lai garantētu, ka rezistences nav vai identificētu iespējamo rezistenci.
Nelietot produktu zonās, kur ir aizdomas par rezistenci vai tā ir izveidojusies.
Ja apstrāde nav efektīva, informēt licences turētāju.

Drošības pasākumi:
Šo produktu vajadzētu lietot pārmaiņus ar citiem produktiem, kas nesatur to pašu aktīvo vielu, lai izvairītos no rezistentu populāciju veidošanās.
Ēsmas neizlikt vietās, kur var tikt piesārņota pārtika, dzīvnieku barība vai dzeramais ūdens.
Pēc apstrādes pabeigšanas, produktu vajadzētu pielietot atkārtoti vienīgi līdz tam, kamēr kaitēkļi ir jākontrolē.
Produktus lietot ieteicamajās devās un intervālos.
Lai optimizētu apstrādes efektivitāti, ievērot labas higiēnas praksi: aizvākt visus pārtikas avotus vai novērst tiem pieeju. Ēsmai ir jābūt galvenajam pārtikas avotam, kas pieejams prusakiem.
Lai optimizētu efektivitāti, ēsmu pārbaudīt reizi nedēļā un to aizvietot ar jaunu/papildināt, ja ēsma ir bojāta vai piesārņota.
Produkts ir jāpielieto droši un tādā veidā, lai līdz minimumam samazinātu tā norīšanas risku citiem dzīvniekiem vai bērniem.
Produktu neizmest zemē, ūdenstecēs, izlietnē vai kanalizācijas notekā.
Lietot tikai slēptās, grūti pieejamās un no ūdens pasargātās vietās.
Apstrādes kampaņas beigās, ēsmas stacijas savākt likvidēšanai.
Neizmantotu produktu, tā iepakojumu un visus pārējos atkritumus (piemēram, beigtos insektus) likvidēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Galvenie pirmās palīdzības pasākumi:
Ja nokļūst acīs, skalot acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes ilgi.
Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas NEAIZMIRST izņemt.
Ja nokļūst uz ādas, neberzējot ādu, nomazgāt ar ziepēm un lielu ūdens daudzumu.
Ja nepieciešams, nogādāt cietušo slimnīcā un, ja iespējams, uzrādīt marķējumu vai iepakojumu. Neatstāt saindējušos personu vienu.

Medicīniski ieteikumi ārstiem un sanitārajam personālam:
Veikt simptomātisku ārstēšanu un atbalstošu aprūpi.
Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, turēt tuvumā produkta iepakojumu vai marķējumu un sazināties ar Saindēšanās un zāļu informācijas centru: 67042473.

Ārkārtas pasākumi, lai aizsargātu vidi:
Novērst produkta nokļūšanu vidē (virsūdeņos un gruntsūdeņos), kanalizācijā, drenāžā un citur, ierīkojot aizsargājošas barjeras un noslēdzot notekas.
Par noplūdēm ūdenstecēs, notekās, kanalizācijā un citur informēt attiecīgos varas orgānus.
Noplūdi absorbēt ar inertu materiālu (smiltīm, kaolīnu un citu), savākt un izvietot konteineros, kas pareizi apzīmēti kā bīstamie atkritumi, tālākai likvidācijai.

Uzglabāšana:
Glabāt oriģinālajā iepakojumā. Iepakojumus turēt cieši noslēgtus, sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā.
Ir ieteicams produktu uzglabāt, vislabāk, temperatūrā starp 5° C un 45° C.

Atkritumu apsaimniekošana:
Neizmantotu produktu (kodi: 070499 / 200119), tā ārējo iepakojumu (kods: 150106) un iztukšotās šļirces (kods: 150110) likvidēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

 

Uzmanību Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu un 2-oktil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Sargāt no bērniem. Pirms lietošanas izlasīt etiķeti.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Savākt izšļakstīto šķidrumu.
Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ražošanas datums un partijas apzīmējums: skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: sk. uz iepakojuma.

Atļaujas Nr.: LV/2017/MR/032

Iepakojums: svars sk. uz iepakojuma 

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!