, , ,

Detia kurmju granulas (gāze)

Repelents ūdensžurku un kurmju atbaidīšanai lauksaimniecības un dekoratīvo kultūru sējumos un stādījumos, pļavās un ganībās.

Apjoma cena
Daudzums Cena
12 - 1000 6,50
Bulk pricing will be applied to package:

Darbīgā viela: kalcija karbīds 800 g/kg

Iedarbība:
Detia Wühlmausgas satur 800 g/kg kalcija karbīdu. Ūdens, augsnes mitruma vai gaisa mitruma iedarbībā kalcija karbīds aktīvi reaģē un sadaloties veido kalcija oksīdu (kalcija hidroksīdu), acetilēnu un fosfīnu. Repelentās īpašības balstās uz nepatīkamo smaku, kura rodas, sadaloties kalcija karbīdam mitruma ietekmē, un kas mudina dzīvniekus pamest apstrādātās vietas. Piesārņojuma dēļ reizēm var veidoties ķiploku, zivju vai karbīda smaka. Preparāts ūdensžurkas un kurmjus tikai aizbiedē, nevis nonāvē, tāpēc jārēķinās ar to atgriešanos.

Lietošanas norādījumi:
Ar meklēšanas nūju sameklēt pazemes eju sistēmu. Uzmanīgi atverot zemes eju, var pārbaudīt, vai eju sistēma ir apdzīvota. Ja eja pēc aptuveni 1 – 2 stundām ir atjaunota vai aprakta ar zemi, apdzīvotā ala vai eja ir atrasta. Tad katrā ejā ievietot attiecīgajiem dzīvniekiem paredzēto daudzumu. Pēc tam caurumu nosegt ar piemērotu materiālu (zāles kumšķi, koku, akmeni, zemi), bet nepiemīdīt, lai acetilēna gāze, kas rodas zemes mitruma iedarbībā, varētu pilnībā izplatīties ejās. Pēc līdzekļa sadalīšanās atlikums ir lauksaimniecības kaļķis.
Deva: katrā atvērtajā alā vai ejā ievietot ūdensžurkām 5 g vai kurmjiem 20 g preparāta.

Uzmanību!

Detia Wühlmausgas drīkst izmantot vienīgi atklātā laukā un nekādā gadījumā zem būvēm vai to tuvumā, lai radušās gāzes neiekļūst ēkās. 

Neizvietot preparātu lietus vai spēcīgas miglas laikā vai stipri piemirkušā augsnē.

Tukšais iepakojums:
Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

 

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: Var izmantot uz atklātiem laukiem visa gada garumā pēc nepieciešamības.

 

Nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai: Nav nepieciešams.

 

Vides aizsardzība:

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.

 

Uzglabāšanas nosacījumi:
Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, sausās, vēsās un labi vēdināmās telpās. Nepieļaut saskari ar ūdeni. Neuzglabāt kopā ar skābēm. Glabāt tālu no aizdegšanās avotiem. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Pirmā palīdzība:
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošana sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, nekavējoties nomazgāt tekoša ūdens strūklā.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 10 līdz 15 minūtes.
Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā un cietušais ir pie samaņas, izdzert 100 ml ūdens.
Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.
Norādījumi ārstam: simptomātiskā ārstēšana.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473.

Drošības prasības un personāla drošība:

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Izvairīties no nevajadzīgas saskares ar līdzekli. Izņemot/lietojot preparātu, izmantot cieši pieguļošas aizsargbrilles. Pirms līdzekļa izņemšanas/lietošanas uzvilkt universālos aizsargcimdus (paredzētus darbam ar augu aizsardzības līdzekļiem) un aizsargapģērbu, kas paredzēts darbam ar augu aizsardzības līdzekļiem, un arī stingrus apavus (piemēram, gumijas zābakus). Nepareiza lietošana var kaitēt veselībai. Pēc lietošanas iepakojumu rūpīgi noslēgt.

Briesmas

H260 Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes, kas var spontāni aizdegties
H315 Kairina ādu
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus
H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P223 Nepieļaut saskari ar ūdeni
P232 Aizsargāt no mitruma
P261 Izvairīties no putekļu ieelpošanas
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus
P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu
P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
P370 + P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet sausas smiltis, dzēšanas pulveri
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu.
Spe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

 

Preparatīvā forma: granulas

Iepakojums: 250 g 

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!