, ,

Protect vasks grauzējiem

Žurku un peļu inde – vaska spilventiņi

Mājas peļu (Mus musculus) kontrolei iekštelpās, kā arī pelēko žurku (Rattus norvegicus) kontrolei iekštelpās un ārā ēku tuvējā apkārtnē. Neprofesionālai lietošanai.

Apjoma cena
Daudzums Cena
24 - 1000 2,55
Bulk pricing will be applied to package:
Kategorijas: , ,

Aktīvā viela: 0,0027 % (0,027 g/kg) bromadiolons (EK Nr.: 249-205-9, CAS Nr.: 28772-56-7)

Lietošanas instrukcija: 

DARBĪBAS PIRMS RODENTICĪDA PIELIETOŠANAS: 

Produktu izlikt vietās, kur ir novērotas žurkas un/vai peles. Par grauzēju klātbūtni var spriest pēc tipiskajām pēdām, ko tie atstāj (midzeņi, alas, pārvietošanās ceļi, izkārnījumi un citas) vai pēc graušanas atstātajiem bojājumiem.

Pirms produkta izvietošanas apsvērt, vai grauzēju invāziju var likvidēt, neizmantojot rodenticīdu (piemēram, izmantojot slazdus).  Rodenticīdu izmantot tikai tad, ja tas ir pamatoti! To neizmantot grauzēju invāzijas profilaksei vai grauzēju aktivitātes noteikšanai.

Lai uzlabotu apstrādes efektivitāti un novērstu atkārtotu invāziju, pirms kontroles uzsākšanas pārbaudīt apstrādājamo zonu. Likvidēt caurumus un alas un, pēc iespējas, aizvākt jebkādu pārtiku (piemēram, pārtikas atkritumus, izbirušus graudus un citus) un grauzējiem pieejamos šķidruma avotus. Neatkarīgi no tā, izvietojot rodenticīdu, nesatīrīt invāzijas rajonu, jo tas var iztraucēt grauzēju populāciju un padarīt ēsmas uzņemšanu problemātiskāku.

 

SAGATAVOŠANĀS DARBI PIRMS ĒSMAS PIELIETOŠANAS

Rodenticīdu drīkst izvietot tikai noslēdzamā, neatveramā ēsmas tvertnē. Ēsmas tvertne nav iekļauta iepakojumā. Mēs iesakām izmantot Multibaiter® vai ekvivalentu ēsmas tvertni, ko izplata Bábolna Bio Ltd. Viena ēsmas tvertne drīkst saturēt maksimālo ēsmas daudzumu saskaņā ar noteikto devu. 

Uz ēsmas tvertnes skaidri redzamā, nepārprotami salasāmā un neizdzēšamā veidā ir jānorāda sekojoša informācija: SATUR RODENTICĪDU! NEAIZSKART/NEPĀRVIETOT VAI NEATVĒRT! JA NOTICIS NEGADĪJUMS, SAZINĀTIES AR SAINDĒŠANĀS UN ZĀĻU INFORMĀCIJAS CENTRU: 67042473! PROTECT rodenticide wax block, AKTĪVĀ VIELA: 0,0027 % bromadiolons.

 

ĒSMAS PIELIETOŠANA:

Ēsmas tvertni ar rodenticīdu izlikt vietās, ko apmeklē žurkas un peles, pie to pārvietošanās ceļiem un blakus domājamām patvēruma vietām. Tā saucamos ēsmas punktus izveidot galvenokārt gar sienām, zem trauku skapjiem un aiz mēbelēm. 

Pārliecināties, ka ēsmas tvertne tiek novietota bērniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem savvaļas dzīvniekiem nepieejamā vietā! Kur iespējams, ēsmas tvertni nostiprināt. Pasargāt ēsmas tvertni no ūdens, lietus un nevēlamu laika apstākļu iedarbības. Nenovietot tvertni ūdens drenāžas sistēmu tuvumā. Rodenticīdu drīkst izvietot tikai noslēgtā ēsmas tvertnē. 

APSTRĀDES SOĻI:

Lietošanas deva žurku kontrolei:

  • zemākas invāzijas gadījumā: 200 grami (8 spilventiņi) ik pēc 10 metriem
  • augstākas invāzijas gadījumā: 200 grami (8 spilventiņi) ik pēc 5 metriem

Lietošanas deva peļu kontrolei:

  • zemākas invāzijas gadījumā: 50 grami (2 spilventiņi) ik pēc 10 metriem
  • augstākas invāzijas gadījumā: 50 grami (2 spilventiņi) ik pēc 5 metriem

Apstrādes sākumā ēsmas punktus pārbaudīt ik pēc 5 – 7 dienām žurku invāzijas gadījumā un ik pēc 2 – 3 dienām peļu invāzijas gadījumā, pēc tam vismaz reizi nedēļā. 

Pārbaudot apēsto ēsmu papildināt. Nomainīt ēsmu, ja tā ir bojāta vai sapelējusi. Ja izvietotā ēsma tiek pastāvīgi apēsta, izveidot vairāk ēsmas punktu, bet nepalielināt ēsmas daudzumu, kas tiek novietots katrā ēsmas punktā. Ja ēsma paliek neaizskarta, bet grauzēji joprojām ir, pārvietot ēsmas kasti ar rodenticīdu uz citu vietu. 

Antikoagulanta aktīvās vielas aizkavētā efekta dēļ ir sagaidāms, ka grauzēju nāve sāks iestāties 3 – 5 dienu laikā pēc ēsmas uzņemšanas. Ēsmu atstāt vietā tikai līdz laikam, kas ir pamatots ar grauzēju aktivitāti. Apstrādes rezultātā grauzēju invāzija parasti tiek likvidēta 2 – 6 nedēļu laikā. Ja grauzēju klātbūtne un to radītie bojājumi jūtami nesamazinās 35 dienu laikā, sazināties ar kaitēkļu kontroles profesionāli.

DROŠĪBAS PASĀKUMI:

Pirms produkta lietošanas izlasīt etiķeti un pārliecināties, ka tajā norādītā informācija ir saprasta. Izmantot tikai grauzēju kontrolei un saskaņā ar lietošanas instrukciju! Produktu neizmantot nemērķa dzīvnieku nogalināšanai. Produkts ir toksisks zīdītājiem un putniem. Suņi, kaķi, cūkas un visi citi plēsīgie un/vai saprofāgi dzīvnieki var saindēties, apēdot grauzējus, kas ir gājuši bojā vai novājināti no rodenticīda.

Produkta izmantošanas laikā neēst, nedzert vai nesmēķēt. Pēc izmantošanas un pārbaudes rokas un visas citas ādas virsmas, kas varētu būt nonākušas tiešā saskarē ar ēsmu, rūpīgi nomazgāt ar siltu ūdeni un ziepēm. 

Glabāt un pielietot tālu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī no traukiem un virsmām, kas var nonākt saskarē ar tiem. Pielietot un glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem nepieejamā vietā.

Nepieļaut produkta nokļūšanu dabiskos ūdeņos. 

Bīstams dzīvniekiem.

Uzmanību

H373 Var izraisīt orgānu (asinis) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

P102 Sargāt no bērniem.

P280 Izmantot aizsargcimdus.

P314 Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta.

P405 Glabāt slēgtā veidā.

P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem / norādījumiem uz etiķetes

Pirmā palīdzība:
Saindēšanās gadījumā vai tad, ja par to ir aizdomas, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt ārstam etiķeti.

Produktam nonākot saskarē ar ādu, vispirms noskalojiet ādu ar ūdeni, bet pēc tam nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni.

Produktam nonākot saskarē ar acīm, skalojiet acis ar acu skalojamo līdzekli vai ūdeni; turiet plakstiņus atvērtus vismaz 10 minūtes.

Ja norīts: Produkts satur antikoagulantu. Norīšanas gadījumā var parādīties tādi simptomi (dažreiz ar aizkavēšanos) kā deguna un smaganu asiņošana. Smagākos gadījumos sekas var izpausties kā sasitums un asinis izkārnījumos un urīnā. Produktam nonākot mutē, rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai.

Neizraisiet vemšanu. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības un uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.
Ja produktu ir norijis dzīvnieks, nekavējoties sazināties ar veterinārārstu.

 

Pretlīdzeklis: K1 vitamīns, ko atļauts ievadīt tikai medicīnas/veterinārijas speciālistam.
Biocīdu produkta veids / nosaukums: 14 / rodenticīdi

Preparatīvais veids: lietošanai gatavs rodenticīds, 25 gramu spilventiņš. Rodenticīds satur rūgtu vielu (denatonija benzoātu), kura samazina iespēju to nejauši norīt cilvēkiem.

Uzglabāšana un derīguma termiņš:
Ja tiek uzglabāts tā oriģinālajā, neatvērtā iepakojumā, sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā, tālu no gaismas, produktu drīkst izmantot 2 gadus no ražošanas datuma.

Atkritumu apsaimniekošana:
Lai novērstu sabiedrības veselības apdraudējumu un sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā mirušos grauzējus ir jāaizvāc vienlaikus ar pārbaudēm. Visu mirušo grauzēju ķermeņi, izmantojot aizsargcimdus, ir jāsavāc ar plastmasas maisiņa palīdzību, kas izgriezts ar iekšpusi uz āru. Pēc tam tas ir jāieliek citā plastmasas maisiņā un jānoslēdz ar mezglu. Grauzēja ķermenis dubultā maisiņā ir jāieliek noslēgtā atkritumu konteinerā, un ar to tālāk ir jāapietas kā ar sadzīves atkritumiem.

Apstrādes perioda beigās likvidēt ēsmas punktus. Savākt pārpalikušo rodenticīdu un ēsmas tvertnes. Pārliecināties, ka iespējami izbirušais rodenticīds ir satīrīts. Rodenticīdu, ko nevar izmantot tā sākotnējam mērķim, kurš ir kļuvis par atkritumu materiālu, ir jāuzskata par atkritumiem un jāpārvieto uz vietām, kas pieņem bīstamos atkritumus, piemēram, atkritumu apglabāšanas poligonu.

Saturs: 300 g

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!