, , ,

Foval koncentrāts insektiem

Emulsiju veidojošs insekticīda koncentrāts pret lidojošiem un rāpojošiem insektiem.
Lietošanai iekštelpās un ārā kaitēkļu kontrolei. Profesionālai lietošanai.
Efektīvs pret lidojošiem (mušām, odiem, knišļiem, tīģermoskītiem) un rāpojošiem (blaktīm, skudrām) insektiem, īpaši, ja tiek lietots uz neabsorbējošām virsmām.
Lietojot uz virsmām, kas nav spīdīgas (griestiem, iekštelpu un ārējām sienām), iedarbība ir būtiski samazināta.
Īpaši piemērots sabiedrisko ēku, viesnīcu, skolu, glabātavu, noliktavu, pārtikas rūpniecības objektu un rūpniecisko iekārtu dezinsekcijai. Izmantojams cīņā pret odiem augos (zālājos, dzīvžogos, krūmos, koku alejās) un pret mušām lauku vidē, staļļos un lopu fermās.

Apjoma cena
Daudzums Cena
6 - 1000 25,75
Bulk pricing will be applied to package:

Aktīvās vielas:
Cipermetrīns: 8,0 g / 100 g (92 g/l)
Tetrametrīns: 2,0 g / 100 g (23 g/l)
Piperonilbutoksīds: 10,0 g / 100 g (115 g/l)

Lietošanas devas:
Izmantot līdzekļa ūdens šķīdumu.
Pret lidojošiem insektiem: 1 – 2 % šķīdums (10 – 20 ml uz 1 L ūdens).
Pret rāpojošiem insektiem: 2 – 4 % šķīdums (20 – 40 ml uz 1 L ūdens).
Augstas invāzijas gadījumā apstrādi var atkārtot ik pēc 5 dienām.
Lietošanas instrukcija:
Produktu lieto, tā ūdens šķīdumu izsmidzinot uz virsmām ar rokas vai mehāniskajiem smidzinātājiem.
1 L darba šķīduma izlietot uz katriem 10 m2 virsmas.

Drošības pasākumi:
Nenodot citai personai nemarķētā iepakojumā!
Pirms lietošanas rūpīgi izlasīt instrukciju! Nelietot koncentrētā veidā. Nenorīt.
Neieelpot izgarojumus vai smidzinājumu.
Nepieļaut nokļūšanu acīs. Pēc darba nomazgāt rokas un atklātās ādas daļas ar ūdeni un ziepēm.
Neapstrādāt svaigi krāsotas virsmas. Neizsmidzināt uz pārtiku un virtuves piederumiem.
Nepielietot uz virsmām, kur rīkojas, sagatavo, lieto vai pasniedz pārtiku.
Nelietot cilvēku vai mājdzīvnieku klātbūtnē.
Atgriezties telpās un/vai pieskarties apstrādātajām virsmām drīkst ne ātrāk kā 12 stundas pēc to apstrādes.
Pirms ieiešanas apstrādātās telpās tās kārtīgi izvēdināt.
Saindēšanās mehānisms: nervu transmisijas bloķēšana, neironu galu hiperstimulācija. Īpaši jutīgi ir alerģiski un astmatiski pacienti un bērni.
Saindēšanās simptomi: trīce, lēkmes, kustību koordinācijas un līdzsvara traucējumi, elpceļu kairinājums, izdalījumi no deguna, klepus, bronhu spazmas, aizdusa.
Ja nokļūst uz ādas, novilkt piesārņoto apģērbu. Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.
Ja ieelpots, izvest cietušo no piesārņotās zonas. Ja nepieciešams, veikt mākslīgo elpināšanu. Pirmās palīdzības sniedzējiem ievērot atbilstošu piesardzību.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru, tekošu ūdeni 15 minūtes. Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas neaizmirst izņemt.
Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību. Var būt lietderīgi iedzert aktīvo ogli. Ja norīts liels daudzums, mediķim izvērtēt kuņģa skalošanas nepieciešamību. Ja cietušais ir bez samaņas, skalošanu veikt uzmanīgi, izmantojot intubācijas caurulīti, lai nepieļautu aspirāciju.
Norādījumi ārstam:
Produkts satur šķīdinātājus. Rīkoties atbilstoši simptomiem. Veikt atdzīvināšanas procedūras. Konsultēties ar Saindēšanās un zāļu informācijas centru.
Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, labi vēdināmā un bērniem nepieejamā vietā.
Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību.
Sargāt no karstuma, atklātas liesmas, dzirksteļu un citiem aizdegšanās avotiem.
Produkta atlikumus nogādāt bīstamo atkritumu savākšanas vietā (kodi: 070499 / 200119).
Iztukšoto iepakojumu neizmantot citādiem mērķiem un nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

Izraisa nopietnus acu bojājumus. Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Benzolsulfonskābe, C10-13-alkil atvasinājumi, kalcija sāļi; Tetrametrīns
Sargāt no bērniem. Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. Neizmantot, pirms nav izlasīti un saprasti visi brīdinājumi par drošības pasākumiem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Savākt izšļakstīto šķidrumu. Glabāt slēgtā veidā.

Derīguma termiņš: 2 gadi no ražošanas datuma, uzglabājot istabas temperatūrā.

Iepakojums: 1 litrs

Sākt sarunu
Jautājiet mums no 9:30 līdz 15:00, I-IV
Sveiki 👋
Kā varam palīdzēt? Atbildēsim čatā no 9:30 līdz 15:00, no pirmdienas līdz ceturtdienai!