, , ,

Romal 65 koncentrāts insektu iznīcināšanai

Insekticīds uz ūdens bāzes – koncentrāts
Sabiedrības veselības aizsardzībai un lidojošu un rāpojošu kukaiņu iznīcināšanai ar ilgstošu iedarbību.
Profesionālai un neprofesionālai lietošanai.

Bulk deal
Quantity Fixed price
6 - 1000 21,25
Bulk pricing will be applied to package:

Sastāvs:
100 grami produkta satur:
Cipermetrīns cis/trans 40/60, 93 %: 7,00 g (72,1 g/l)
Tetrametrīns, 95 %: 0,97 g (9,97 g/l)
Piperonilbutoksīds, 94 %: 9,57 g (98,6 g/l)
Papildvielas: līdz 100 g

Satur: nātrija dioktilsulfosukcinātu

Raksturojums
Insekticīds satur sintētiskos piretroīdus, kas iegūti, samaisot trīs aktīvās vielas sinerģiskā attiecībā, lai nodrošinātu gan tūlītēju, gan paliekošo iedarbību. Šādas īpašības garantē plašu darbības spektru un padara produktu piemērotu dažādu kukaiņu kontrolei. Produktu var izmantot kaitēkļu apkarošanai pilsētās, slimnīcu ēdnīcās, viesnīcās, pārtikas rūpniecībā utt.

Lietošanas metodes un devas
ROMAL/65 var izmantot, lai kontrolētu lidojošos kukaiņus, piemēram, mušas un odus. Atšķaidīšana: 1 – 2 litri produkta 98 – 99 litros ūdens. Lietošanas deva: 100 ml iegūtā, atšķaidītā šķīduma uzklāt uz 1 kvadrātmetru virsmas.
ROMAL/65 var izmantot, lai kontrolētu rāpojošus kukaiņus, piemēram, tarakānus, skudras u.c. Atšķaidīšana: 2 – 3 litri produkta 97 – 98 litros ūdens. Lietošanas deva: 100 ml iegūtā, atšķaidītā šķīduma uzklāt uz 1 kvadrātmetru virsmas.
Lietošanas metode: ar parasto smidzinātāju, manuālo spiediena sūkņu vai motorizēto smidzinātāju palīdzību. Iekštelpās, apsmidzinot ar produktu sienas un virsmas. Ārpus telpām, smidzinot uz sienām, grīdām, dzīvžogiem un atklātās vietās.
Šīs devas var palielināt vai samazināt atkarībā no nepieciešamības veikt sākotnējo apstrādi vai profilaktisko apstrādi. Augstas invāzijas gadījumā izmantot maksimālo noteikto koncentrāciju.
Nepieļaut tvertnes un satura nonākšanu apkārtējā vidē.

Bīstami

Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes • Sargāt no bērniem • Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē • Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus • SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot • Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu • Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Brīdinājumi
Uzglabāt mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nepiesārņot pārtikas produktus, dzērienus un to traukus. Neizmantot koncentrētu produktu. Ievērot ražotāja sniegtos lietošanas norādījumus. Nesmidzināt gaisā, nelietot pret vēju. Ja produktu lieto telpās, kas paredzētas ilgai dzīvošanai un gulēšanai, tās pēc apstrādes un pirms atgriešanās tajās rūpīgi izmazgāt ar ziepēm un ūdeni. Nelietot lauksaimniecībā.

Medicīniskā informācija
Bloķē nervu impulsus, hiperstimulējot neironu signālu pārnesi pirms un pēc sinapsēm.
Zvanīt uz Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centru, tālr. Nr.: +371 67042473

Iepakojums: 25 – 50 – 100 – 250 ml; 0,5 – 1 – 5 – 10 – 25 litri

Start a conversation
Ask us 9:30am-3:00pm, I-IV
Hello 👋 How can we help? We answer in the chat from 9:30am to 3:00pm, from Monday to Thursday!