, ,

Protect granulas grauzējiem

Žurku inde – granulēta ēsma

Produktu var izmantot pelēko žurku (Rattus norvegicus) kontrolei iekštelpās un ārā ēku tuvējā apkārtnē. Neprofesionālai lietošanai.

Bulk deal
Quantity Fixed price
48 - 1000 1,45
Bulk pricing will be applied to package:
Categories: , ,

Aktīvā viela: 0,0027 % (0,027 g/kg) bromadiolons  (EK Nr.: 249-205-9, CAS Nr.: 28772-56-7)

 

Lietošanas instrukcija: 

DARBĪBAS PIRMS RODENTICĪDA PIELIETOŠANAS: 

Produktu izlikt vietās, kur ir novērotas žurkas. Par grauzēju klātbūtni var spriest pēc tipiskajām pēdām, ko tie atstāj (midzeņi, alas, pārvietošanās ceļi, izkārnījumi un citas) vai pēc graušanas atstātajiem bojājumiem. Pamatojoties uz acīmredzamu bojājumu pazīmēm, novērtēt grauzēju savairošanās pakāpi un pēc tam veikt atbilstošu kontroli. 

Pirms produkta izvietošanas apsvērt, vai grauzēju invāziju var likvidēt, neizmantojot rodenticīdu. Rodenticīdu izmantot tikai tad, ja tas ir pamatoti! To neizmantot grauzēju invāzijas profilaksei vai grauzēju aktivitātes noteikšanai.

Lai uzlabotu apstrādes efektivitāti un novērstu atkārtotu invāziju, pirms kontroles uzsākšanas pārbaudīt apstrādājamo zonu. Likvidēt caurumus un alas un, pēc iespējas, aizvākt jebkādu pārtiku (piemēram, pārtikas atkritumus, izbirušus graudus un citus) un grauzējiem pieejamos šķidruma avotus. Neatkarīgi no tā, izvietojot rodenticīdu, nesatīrīt invāzijas rajonu, jo tas var iztraucēt grauzēju populāciju un padarīt ēsmas uzņemšanu problemātiskāku.

 

SAGATAVOŠANĀS DARBI PIRMS ĒSMAS PIELIETOŠANAS

Pirms pielietošanas nenoņemt filtrpapīru, kas nosedz paplāti. Tā kā filtrpapīrs laiž cauri ēsmas aromātu, grauzēji atradīs rodenticīdu neatsegtā paplātē un apēdīs granulas, izgraužoties cauri filtrpapīram.

Paplāti ievietot noslēdzamā, neatveramā ēsmas tvertnē. Izmantot 1 paplāti uz ēsmas tvertni.  Ēsmas tvertne nav iekļauta iepakojumā. Mēs iesakām izmantot Multibaiter® vai ekvivalentu ēsmas tvertni, ko izplata Bábolna Bio Ltd. Ja izmantojat citu ēsmas tvertni, izvēloties to, pievērst uzmanību paplātes, kurā atrodas rodenticīds, izmēriem (160 x 96 mm).

Uz ēsmas tvertnes skaidri redzamā, nepārprotami salasāmā un neizdzēšamā veidā ir jānorāda sekojoša informācija: UZMANĪBU! SATUR RODENTICĪDU! NEAIZSKART/NEPĀRVIETOT VAI NEATVĒRT! JA NOTICIS NEGADĪJUMS, SAZINĀTIES AR SAINDĒŠANĀS UN ZĀĻU INFORMĀCIJAS CENTRU: 67042473! PROTECT rodenticide granule, AKTĪVĀ VIELA: 0,0027 % bromadiolons.

Produkta iepakojumu saglabāt līdz apstrādes beigām.

ĒSMAS PIELIETOŠANA:

Ēsmas tvertni ar rodenticīdu izlikt vietās, ko apmeklē žurkas, pie to pārvietošanās ceļiem un blakus domājamām patvēruma vietām. 

Pārliecināties, ka ēsmas tvertne tiek novietota bērniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem savvaļas dzīvniekiem nepieejamā vietā! Kur iespējams, ēsmas tvertni nostiprināt. Pasargāt ēsmas tvertni no ūdens, lietus un nevēlamu laika apstākļu iedarbības. Rodenticīdu drīkst izvietot tikai noslēgtā ēsmas tvertnē.

 

APSTRĀDES SOĻI:

Lietošanas deva: 75 grami (1 paplāte) vismaz uz katriem 3 metriem.

Ēsmas punktus regulāri pārbaudīt: ik pēc 5 – 7 dienām apstrādes sākumā, pēc tam vismaz reizi nedēļā. Ja paplāte ir izēsta, ēsmas tvertnē ievietot jaunu paplāti. Jebkādu piesārņotu vai sabojātu rodenticīdu, kā arī tā iepakojumu, aizvākt un aizvietot ar jaunu.

Ja izvietotā ēsma tiek pastāvīgi apēsta, izveidot vairāk ēsmas punktu.

Ja paplāti nesedzošais filtrpapīrs ir sagrauzts, bet grauzēji joprojām ir, pārvietot ēsmas tvertni ar rodenticīdu uz citu vietu.

Dēļ antikoagulanta aktīvās vielas aizkavētās iedarbības, ir sagaidāms, ka grauzēju nāve sāks iestāties 3 – 5 dienu laikā pēc ēsmas uzņemšanas. Ēsmu atstāt vietā tikai līdz laikam, kas ir pamatots ar grauzēju aktivitāti. Apstrādes rezultātā grauzēju invāzija parasti tiek likvidēta 2 – 6 nedēļu laikā. Ja grauzēju klātbūtne un to radītie bojājumi jūtami nesamazinās 35 dienu laikā, sazināties ar kaitēkļu kontroles profesionāli.

DROŠĪBAS PASĀKUMI:

Izmantot tikai grauzēju kontrolei un saskaņā ar lietošanas instrukciju! Produktu neizmantot nemērķa dzīvnieku nogalināšanai. Produkts ir toksisks zīdītājiem un putniem. Suņi, kaķi, cūkas un visi citi plēsīgie un/vai saprofāgi dzīvnieki var saindēties, apēdot grauzējus, kas ir gājuši bojā vai novājināti no rodenticīda.

Produkta izmantošanas laikā neēst, nedzert vai nesmēķēt. Pēc produkta izmantošanas un pārbaudes nomazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm. Neizmantot piesārņotus vai sabojātus rodenticīdus.

Glabāt un pielietot tālu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī piederumiem un virsmām, kas ar tiem var nonākt saskarē, bērniem un nemērķa dzīvniekiem nepieejamā vietā.

Nepieļaut produkta nokļūšanu dabiskos ūdeņos. 

Bīstams savvaļas dzīvniekiem.

H373 Var izraisīt orgānu (asinis) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

P102 Sargāt no bērniem.

P202 Neizmantot, pirms nav izlasīti un saprasti visi brīdinājumi par drošības pasākumiem.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu.
P308+313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.

P405 Glabāt slēgtā veidā.

P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes…: skatīt sadaļā „Atkritumu apsaimniekošana”.

 

Pirmā palīdzība:
Nejaušas saindēšanās gadījumā vai tad, ja par to ir aizdomas, nekavējoties izsaukt ārstu un uzrādīt tam/tai marķējumu.

Ja norīts: nekavējoties izsaukt ārstu un uzrādīt tam/tai produkta iepakojumu, marķējumu vai drošības datu lapu. Vemšanu izraisīt tikai tad, ja to skaidri ir noteicis mediķis. Izskalot muti ar ūdeni. Neēst un nedzert, uzturēties siltā vietā un izsaukt ārstu. Neko nedot caur muti cietušajam, kurš ir bez samaņas. Pēc rodenticīda norīšanas asins recēšanas spēja var samazināties, un var notikt iekšēja asiņošana. Simptomi var parādīties vairākas dienas pēc saindēšanās/iedarbības. Novēlotie simptomi var ietvert deguna un smaganu asiņošanu. Nopietnos gadījumos asinis var parādīties urīnā vai izkārnījumos.

Ja produktu ir norijis dzīvnieks, nekavējoties sazināties ar veterinārārstu.

Ja nokļūst uz ādas: nomazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Ja ir veselības problēmas, sazināties ar speciālistu.

Ja nokļūst acīs: Turēt acis atvērtas un saudzīgi tās skalot ar lielu ūdens daudzumu vairākas minūtes. Gadījumā, ja ir kontaktlēcas, tās izņemt un turpināt acu skalošanu. Ja ir veselības problēmas, sazināties ar speciālistu.

Pretlīdzeklis: K1 vitamīns, ko atļauts ievadīt tikai medicīnas/veterinārijas speciālistam.

Biocīdu produkta tips / nosaukums: 14 / rodenticīds

Uzglabāšana un derīguma termiņš:
Ja tiek uzglabāts tā oriģinālajā, neatvērtā iepakojumā, sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā, tālu no gaismas, produktu drīkst izmantot 2 gadus no ražošanas datuma. Sargāt no aizdegšanās avotiem un oksidējošām vielām.

Atkritumu apsaimniekošana:
Lai novērstu sabiedrības veselības apdraudējumu un sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā mirušos grauzējus ir jāaizvāc vienlaikus ar pārbaudēm. Visu mirušo grauzēju ķermeņi, izmantojot aizsargcimdus, ir jāsavāc ar plastmasas maisiņa palīdzību, kas izgriezts ar iekšpusi uz āru. Pēc tam tas ir jāieliek citā plastmasas maisiņā un jānoslēdz ar mezglu. Grauzēja ķermenis dubultā maisiņā ir jāieliek noslēgtā atkritumu konteinerā, un ar to tālāk ir jāapietas kā ar sadzīves atkritumiem.

Apstrādes perioda beigās likvidēt ēsmas punktus. Savākt pārpalikušo rodenticīdu un ēsmas tvertnes. Pārliecināties, ka iespējami izbirušais rodenticīds ir satīrīts. Rodenticīdu, ko nevar izmantot tā sākotnējam mērķim, kurš ir kļuvis par atkritumu materiālu, ir jāuzskata par atkritumiem un jāpārvieto uz vietām, kas pieņem bīstamos atkritumus, piemēram, atkritumu apglabāšanas poligonu.

Saturs: 2 gab. plastmasas paplātes, nosegtas ar aromātu caurlaidošu filtrpapīru, kas katra satur 75 g rodenticīda

Preparatīvais veids: lietošanai gatavs rodenticīds, granulēta ēsma. Granulas satur rūgtu vielu (denatonija benzoātu), kura samazina iespēju to nejauši norīt cilvēkiem.

Start a conversation
Ask us 9:30am-3:00pm, I-IV
Hello 👋 How can we help? We answer in the chat from 9:30am to 3:00pm, from Monday to Thursday!