, , ,

Protect Sensation 2 in 1 от мышей и крыс

Сильное, професионалное средство для уничтожения грызунов на основе бромадиолона для использования как внутри, так и снаружи.

Эффективность продукта тестируется в лабораторных условиях.

Инновационная, влагостойкая форма воска и пасты обеспечивает повышенный интерес грызунов.

Активное вещество: Bromadiolone 0,005%

 

Lietošanas instrukcija:
PROTECT SENSATION® piedāvā lietotājam daudzpusīgas priekšrocības:
1) Pastveida ēsma ir ārkārtīgi pievilcīga. Grauzēji var piekļūt pastveida ēsmai tikai tad, ja tie nograuž spilventiņa vaska slāni, kas pats var novest pie letālas devas uzņemšanas.
2) Ārējais vaska slānis uzlabo ēsmas ūdensizturīgās īpašības.
3) Ēsmas spilventiņus var viegli un droši nostiprināt īpašās ēsmas kastēs, tā palīdzot novērst ēsmas izkliedēšanos un līdz minimumam samazinot ietekmi uz vidi.
4) Pēc acīmredzamām grauzumu pēdām ir viegli kontrolēt ēsmas uzņemšanu un novērtēt apēsto daudzumu.

Grauzēju invadētajā zonā ēsmas izlikt manuāli. Ēsmu iespējams izmantot daudzos un dažādos apstākļos, un to var izvietot, izmantojot dažādus līdzekļus. Izvietošanas metode ir atkarīga no specifiskajiem apstākļiem. Prioritāte ir — vienmēr, pēc iespējas izslēgt nemērķa iedarbību.
Izvietošanas metodes un līdzekļi ir ēsmas stacijas (drošas ēsmas kastes), ēsmas punkti (aizstājējs pasākums, izmantojot materiālus un/vai vietējo vidi, lai ierobežotu pieeju ēsmai) un brīvs, bet nepieejams izvietojums (izmantojot tikai vietējo vidi, lai ierobežotu pieeju ēsmai).
Šīs metodes pašas pārstāv iespējamās pieejas mērogu. Specifiskās vietas ievainojamību (nemērķa organismu pieejas iespēju tai) nepieciešams novērtēt, pieņemot lēmumu par pielietojamo izvietošanas metodi.
Ēsmu var likt ēsmas kastēs, kuras var nostiprināt pie zemes. Šāda ēsma ir jānostiprina vietā uz iebūvētām smailēm, lai līdz minimumam samazinātu iespēju grauzējiem to noņemt un aizvilkt prom. Ēsmu var novietot arī uz paliktņiem zem dakstiņa, vai izvietot tā, lai nemērķa organismu pieeja ir ierobežota.
Produktu nekad nedrīkst izvietot nepārdomāti.
Apsverot izmantojamā rodenticīda izvēli, ir jāņem vērā mērķa populācijas rezistences statuss. Zonās, kur ir liecības par aizdomām uz rezistenci pret specifiskām aktīvajām vielām, izvairīties no to izmantošanas. Lai kontrolētu rezistences izplatīšanos, ir ieteicams mainīt ēsmas, kas satur atšķirīgas antikoagulanta aktīvās vielas.

Lietošanas deva:
Žurku invāziju kontrolei izmantot ēsmas punktus ar 200 g ēsmas. Ēsmas punktus izvietot 10 metru attālumā zemu invāziju un 7 metru attālumā augstu invāziju gadījumā.
Peļu invāziju kontrolei izmantot vienu ēsmas punktu ar 40 — 50 g ēsmas uz 5 m2.
Grauzēju nāve sākas 3 — 5 dienu laikā pēc norīšanas. Veikt regulāras ēsmas punktu pārbaudes (katras 7 — 10 dienas) un nomainīt ar svaigu jebkuru ēsmu, ko ir ēduši grauzēji, sabojājis ūdens vai kas ir piesārņota ar netīrumiem. Ja ēsma ir apēsta pilnībā, tās daudzums katrā ēsmas punktā ir jāpapildina.

Piesardzības pasākumi lietošanā:
Ēsmu izmanto tikai profesionāli lietotāji.
Pirms lietošanas izlasīt etiķeti. Šī produkta izmantošana veidā, kas neatbilst tā etiķetei, var būt pārkāpums.
Pirms ēdienreizēm un pēc izmantošanas nomazgāt rokas un atklātās ādas daļas.
Glabāt slēgtā veidā un bērniem nepieejamā vietā.
Ja vien tas nenotiek grauzēju kontroles operatora vai citas kompetentas personas uzraudzībā, antikoagulanta ēsmas neizmantot kā pastāvīgas ēsmas. Vairumā gadījumu antikoagulanta ēsmai būtu jāpanāk grauzēju kontrole 35 dienu laikā. Ja grauzēju aktivitāte turpinās arī pēc šī laika, ir jānoskaidro iespējamais cēlonis.
Novērst pieeju ēsmai bērniem, putniem un nemērķa dzīvniekiem (īpaši, suņiem, kaķiem, cūkām un mājputniem).
Lietošanai tikai vietās, kas ir nepieejamas zīdaiņiem, bērniem, pavadošajiem dzīvniekiem un nemērķa dzīvniekiem.
Apsverot izmantojamā rodenticīda izvēli, ir jāņem vērā mērķa populācijas rezistences statuss. Zonās, kur ir liecības par aizdomām uz rezistenci pret specifiskām aktīvajām vielām, izvairīties no to izmantošanas. Lai kontrolētu rezistences izplatīšanos, ir ieteicams mainīt ēsmas, kas satur atšķirīgas antikoagulanta aktīvās vielas.
Ēsmas ir droši jāizliek tā, lai līdz minimumam samazinātu to patēriņa risku citiem dzīvniekiem vai bērniem.
Kur iespējams, ēsmas nostiprināt tā, lai tās nevarētu tikt aizvilktas prom.
Kad produkts tiek izmantots sabiedriskās vietās, apstrādes periodā platības ir jāmarķē un blakus ēsmām ir jābūt pieejamiem paziņojumiem, kas izskaidro primārās vai sekundārās saindēšanās risku ar antikoagulantu, kā arī norāda neatliekamos pasākumus, kas jāveic saindēšanās gadījumā. Ja ēsma tiek novietota drošās ēsmas stacijās, tās ir skaidri jāmarķē, lai parādītu, ka tās satur rodenticīdus un tās nevajadzētu aiztikt.

Pirmā palīdzība:
Bromadiolons ir antikoagulants, kas var izraisīt asiņošanu. Tā var būt aizkavēta uz vairākām dienām pēc iedarbības. Ja nav aktīva asiņošana, mērīt protrombīna laiku (INR) 48 — 72 stundas pēc ēsmas norīšanas. Ja INR ir lielāks nekā 4, dot vitamīnu K1 (fitomenadionu), 5 — 10 mg lēnā intravenozā injekcijā (bērnam: 100 μg/kg ķermeņa svara). Ārstēšana ar fitomenadionu (orāli vai intravenozi) var būt nepieciešama vairākas nedēļas.
Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).
Ja nokļūst uz ādas, nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Novilkt un izmazgāt jebkādu piesārņotu apģērbu.
Ja nokļūst acīs, izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas, un skalot acis ar ūdeni, lēni un maigi, 15 — 20 minūtes ilgi. Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.
Ja nokļūst mutē vai ja ir norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.
Pretinde: vitamīns K1 (mediķu uzraudzībā).

Atkritumu apsaimniekošana:
Apstrādes laikā ar biežiem intervāliem vai ik reizi, kad ēsmas tiek pārbaudītas un/vai papildinātas, meklēt un aizvākt beigtos grauzējus. Dažos apstākļos var būt nepieciešamas ikdienas pārbaudes.
Beigtos grauzējus likvidēt saskaņā ar vietējām prasībām.
Pēc apstrādes novākt visas pārpalikušās ēsmas un likvidēt saskaņā ar vietējām prasībām.
Beigtos grauzējus un ārpus ēsmas stacijām atrasto ēsmu, savākt un likvidēt izmantojot aizsargcimdus.

Uzglabāšana un derīguma termiņš:
Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību.
Uzglabāt vēsā, sausā un labi vēdināmā vietā. Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā.
Glabāšanas laiks: līdz 2 gadiem.

Uzmanību!
H360D Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam
H372 Izraisa asins sistēmas bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā
P102 Sargāt no bērniem.
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
P202 Neizmantot, pirms nav izlasīti un saprasti visi brīdinājumi par drošības pasākumiem.
P262 Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz apģērba.
P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301 + P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.
P405 Glabāt slēgtā veidā.
P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem / norādījumiem uz etiķetes.
Papildus marķējums (REACH Regulas XVII pielikuma 30. pozīcijas 2. sleja):

Упаковка: 8 кг

Начать разговор
Спросите нас с 9:30 до 15:00, I-IV
Здравствуйте 👋 Чем можем помочь? Ответим в чате с 9:30 до 15:00, с понедельника до четверг!