, , ,

Diptron Cipermethryn концентрат, эмульсия от насекомых

Efektīvs insekticīds pret rāpojošiem un lidojošiem kukaiņiem. Tā sastāvā ir piretroīda un sinerģiskas vielas kombinācija ar satriecoši spēcīgu iedarbību un ļoti ilgu noturību, kas ir ļoti efektīva kukaiņu likvidēšanā.

Массовая сделка
Количество Скидка Цена со скидкой
6 - 1000 34,55 2,10
Оптовая цена будет применяться к пакету:

Sastāvs:
Cipermetrīns 40/60: 15 g / 100 g (15 %)
Piperonilbutoksīds: 15 g / 100 g (15 %)
Šķīdinātāji un palīgvielas: līdz 100 %

 

Lietošana:

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasīt etiķeti. Lai izvairītos no riskiem cilvēkiem un videi, ievērot lietošanas instrukcijas. Nelietot cilvēku un/vai mājdzīvnieku klātbūtnē. Nesamaisīt ar nevienu citu ķīmisku produktu. Nelietot uz pārtikas produktiem vai virtuves piederumiem. Nedrīkst lietot uz virsmām, kur tiek apstrādāta, sagatavota vai patērēta pārtika. Nelietot bērnu rotaļu laukumos, bērnudārzos un pamatskolās. Pirms ieiešanas apstrādātajā telpā to pienācīgi izvēdināt. Izvairīties no saskares ar apstrādātām virsmām.

Produktu pielieto pēc atšķaidīšanas ar ūdeni, miglojot (izņemot pārtikas rūpniecības objektus), uzklājot ar otu vai izsmidzinot uz grīdlīstēm un grīdām.

Pārtikas rūpniecībā ar ūdeni atšķaidītu produktu uzklāj ar otu vai izsmidzina uz grīdlīstēm un grīdām, bet to nedrīkst izsmidzināt gaisā vai uz virsmām, kur pārtika tiek apstrādāta, sagatavota, pasniegta vai patērēta.

Pielietojot pārtikas higiēnas jomā, nodrošināt, ka apstrādes vietā neatrodas pārtika. Veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārtikas produkti un iekārtas un/vai piederumi, kas tiek izmantoti telpās vai iekārtās, kuras iepriekš tika apstrādātas ar produktu, nesaturētu nekādus produkta aktīvo vielu atlikumus.

Darba emulsijas sagatavošana: 

Ieliet DIPTRON CYPERMETHRIN devu smidzināšanas ierīces tvertnē un to uzpildīt ar ūdeni. Pirms lietošanas tvertni kārtīgi sakratīt, lai homogenizētu emulsiju.

Pielietošana:

Apsmidzināt vai pārklāt ar otu iespējamās kukaiņu pārvietošanās vai ligzdošanas zonas: aiz vai zem sadzīves tehnikas, ogļu bunkuriem, boileriem, grīdlīstēm, kafijas automātiem, kā arī apkārt durvīm un logiem, kabīnēm, utt.

Lietošanas devas:

— Miglošanai: 10 ml produkta uz 1500 m3 telpas.

— Virsmu apsmidzināšanai vai pārklāšanai ar otu: 32,5 ml produkta atšķaida 5 litros ūdens, lai apstrādātu 100 m² (50 ml suspensijas uz 1 m2).

Uzglabāšana: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no tiešas saules gaismas un sasalšanas. Sargāt no aizdegšanās avotiem.

Atkritumu apsaimniekošana:

Tukšās tvertnes atbilstoši to bīstamajām īpašībām un saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem utilizēt ar licenzēta atkritumu likvidēšanas uzņēmuma starpniecību.

Tikai profesionālai lietošanai.

Uzmanību

Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Sargāt no bērniem • Neieelpot miglu/izgarojumus/ smidzinājumu • Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās • Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē • IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu • Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta • Savākt izšļakstīto šķidrumu • Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu • Glabāt slēgtā veidā • Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ieteikumi saindēšanās vai nelaimes gadījumā:

Saindēšanās simptomi: Dermatīts, acu, deguna un rīkles kairinājums. Nelabums, vemšana, reibonis, galvassāpes un nejutīgums ap muti. Paaugstinātas jutības reakcijas ar bronhu spazmām.

Pirmā palīdzība: Nogādāt cietušo ārpus piesārņotās zonas. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu. Ja nokļūst acīs, tās skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Ja ir kontaktlēcas, tās izņemt. Ja nokļūst uz ādas, nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm, neberzēt. Ja norīts un ja cietušais ir pie samaņas, izraisīt vemšanu. Ja ieelpots, turēt pacientu miera stāvoklī. Saglabāt ķermeņa temperatūru. Pārbaudīt elpošanu. Ja nepieciešams, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja cietušais ir bez samaņas, novietot to uz sāniem ar galvu zemāk nekā pārējo ķermeni un ar daļēji saliektiem ceļgaliem. Nogādāt cietušo slimnīcā un, ja iespējams, paņemt līdzi etiķeti vai iepakojumu. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATSTĀT CIETUŠO BEZ UZRAUDZĪBAS. 

Terapeitiskie padomi: Norīšanas gadījumā veikt gremošanas trakta attīrīšanu atbilstoši cietušā samaņas stāvoklim. Ievadīt aktīvās ogles un nātrija sulfāta caurejas līdzekļa ūdens suspensiju.

Ārstēt atbilstoši simptomiem.

JA NOTICIS NEGADĪJUMS, sazināties ar Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centru, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, tālr.: +371 67042473.

Intervāls starp biocīda lietošanu un piekļuvi vietai, kur lietots biocīds: 12 stundas.

Derīguma termiņš: sk. uz iepakojuma

Saturs: 1L

Начать разговор
Спросите нас с 9:30 до 15:00, I-IV
Здравствуйте 👋 Чем можем помочь? Ответим в чате с 9:30 до 15:00, с понедельника до четверг!