, ,

Detia skudru pulveris 80 g RU

Izkaisāms un lejams produkts aizsardzībai pret melnajām skudrām (Lasius niger) ārpus telpām uz bruģētiem celiņiem ap māju, balkoniem un terasēm.

Līdzeklis iedarbojas uz skudru nervu sistēmu, un tādējādi tās tiek mērķtiecīgi un pilnībā iznīcinātas.

Категории: , ,

Aktīvā viela:

5 g/kg (0,5 %) Permetrīns

 

Lietošanas metodes:

Lietošana izkaisot: Produkts tiek izkaisīts uz ligzdu ieejām. 10 g uz ligzdu. Līdz 4 atkārtotām lietošanas reizēm gadā.

Lietošana ielejot: Biocīdo produktu izšķīdināt ūdenī (10 g produkta 1 L ūdens), labi samaisīt un tūlīt ieliet skudru ligzdās. Lēni ieliet šķīdumu ligzdu atvērumos, spraugās un citur. Ja biocīdais produkts no šķīduma izgulsnējas, to no jauna var disperģēt, šķīdumu samaisot. 10 g produkta izšķīdina 1 L ūdens. Līdz 4 atkārtotām lietošanas reizēm gadā.

 

Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija

Pēc pielietošanas ārpus telpām ielejot, ieliešanas kannu atkārtoti izskalot ar ūdeni. Skalošanas ūdeni ieliet skudru ligzdā.

Piezīme par rezistences pārvaldību: Ja efektivitāte ir samazināta, vai ir jebkādas aizdomas par rezistences attīstību, biocīdā produkta lietošanu nekavējoties pārtraukt un sazināties ar profesionālu kaitēkļu apkarotāju. Biocīdo produktu vienmēr izmantot saskaņā ar norādījumiem uz etiķetes.

 

Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi

Pielietot tikai uz bruģētiem celiņiem ap māju, balkoniem un terasēm.

Ārpus telpām pielietot tikai tādās vietās, kas ir pasargātas no lietus.

Izmantot tikai tādās vietās, kas nevar applūst vai kļūt slapjas, tas ir zonās, kas aizsargātas no lietus, plūdu un tīrīšanas ūdens.
Nelietot, ja nevar novērst iekļūšanu notekās (kanalizācijas sistēmā) un / vai virszemes ūdeņos. Nepielietot uz nesegtas zemes.
Uzglabāt bērniem vai mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
Bērnus un mājdzīvniekus, jo īpaši kaķus, turēt prom no apstrādātajām virsmām.
Izmantot tikai tādās vietās, kas nav pieejamas bērniem un mājdzīvniekiem.
Nelietot atkārtoti apstrādātās vietās, kamēr biocīdais produkts nav izžuvis.
Nepieļaut saskari ar pārtiku, dzīvnieku barību, virtuves piederumiem un sagatavošanas virsmām.

Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Piretroīdi un piretrīni var izraisīt parestēziju (ādas dedzināšanu un tirpšanu bez kairinājuma). Ja simptomi saglabājas: meklēt medicīnisku palīdzību.
Izvest skartās personas no bīstamās zonas un novilkt piesārņoto / apšļakstīto apģērbu, neapdraudot sevi vai citus.
Ja nokļūst acīs: vienmēr pārbaudīt, vai ir kontaktlēcas un tās izņemt, skalot acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes, turot acu plakstiņus atvērtus.
Ja nokļūst uz ādas: skarto vietu nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu, neberzt.
Ja ieelpots: nomierināt skarto personu, uzturēt ķermeņa temperatūru un kontrolēt elpošanu. Ja nepieciešams, pārbaudīt pulsu un uzsākt mākslīgo elpināšanu.
Ja norīts: izskalot muti un dzert daudz ūdens, neizraisīt vemšanu, ja vien to nav norādījis medicīnas personāls. Ja cietušais ir bezsamaņā, neko nedot caur muti.
Ja simptomi parādās, saglabājas vai pasliktinās, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai etiķeti.
Nekad neatstāt skarto personu bez uzraudzības.
Piezīmes medicīnas darbiniekiem:

Simptomātiska un atbalstoša ārstēšana.
Ja tiek meklēta medicīniskā palīdzība, turēt iepakojumu vai etiķeti gatavībā un zvanīt uz Saindēšanās un zāļu informācijas centru pa tālruni +371 67042473

Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH208 Satur permetrīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no satura saskaņā ar valsts noteikumiem.

 

Bīstamības piktogramma: GHS09 

Signālvārds: Uzmanību

Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos 

Uzglabāšanas un transportēšanas laikā biocīdo produktu sargāt no tiešas saules gaismas. Uzglabāt sausos apstākļos. 

Produkta derīguma termiņš: 36 mēneši.

Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Biocīdā produkta atliekas iznīcināt saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem un Eiropas atkritumu katalogiem un saskaņā ar valsts un vietējiem noteikumiem.
Glabāt biocīdu tā oriģinālajā iepakojumā. Nesamaisīt ar citiem atkritumiem.
Atbilstoši rīkoties ar iepakojumu, kas satur produkta atliekas.

Atkritumu kods: 20 01 19 Pesticīdi.

Atkritumu kods: 15 01 10 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ar tām piesārņots.

Tā kā produkta lietošana ir ārpus mūsu kontroles, mēs uzņemamies atbildību par tā nevainojamu kvalitāti tikai piegādes dienā.

Preparatīvais veids: Granulas, ūdenī šķīstošas granulas

Iepakojums: 80 g, 250 g, 500 g

 

Начать разговор
Спросите нас с 9:30 до 15:00, I-IV
Здравствуйте 👋 Чем можем помочь? Ответим в чате с 9:30 до 15:00, с понедельника до четверг!