, , ,

Brody vasks grauzējiem 300 g RU

Izmantošanai gatava žurku un peļu inde — vaska spilventiņi

Tikai apmācītiem profesionāliem lietotājiem. Pielietošanai iekštelpās un ārpusē gar ēkām.

MĒRĶORGANISMI

Mājas pele (Mus musculus), gan jaunas, gan pieaugušas,

Pelēkā žurka (Rattus norvegicus), gan jaunas, gan pieaugušas.

Melnā žurka (Rattus rattus), gan jaunas, gan pieaugušas

Массовая сделка
Количество Измененная цена
36 - 1000 2,80
Оптовая цена будет применяться к пакету:

Aktīvā viela (uz 100 g): brodifakums (CAS Nr. 56073-10-0): 0,005 g (0,05 g/kg)

Denatonija benzoāts: 0,001 g

Apetīti ierosinošas vielas un papildvielas: līdz 100 g

Produkts satur rūgtinātāju un krāsvielu.

 

 

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

 

BRODY PILLOW SHAPED WAX BLOCK ir izmantošanai gatava ēsma, antikoagulanta rodenticīds, kura pamatā ir aktīvā viela brodifakums. Efektīvs pret mājas pelēm (Mus musculus), pelēkajām žurkām (Rattus norvegicus) un melnajām žurkām (Rattus rattus) pat pēc vienreizējas norīšanas.

Produkts sastāv no vaska spilventiņiem, kas ir pievilcīgi visām, augstāk minētajām grauzēju sugām.

Produkts nerada satraukumu un aizdomas citiem grauzēju populācijas locekļiem.

BRODY PILLOW SHAPED WAX BLOCK satur rūgtu vielu, kura samazina iespēju to nejauši norīt bērniem.

BRODY PILLOW SHAPED WAX BLOCK var lietot rūpniecisko ēku iekšpusē un ārpusē (ieskaitot preču noliktavas, veikalus, kuģu kravas telpas), lauku un dzīvojamās mājās, pagrabos, garāžās, pieliekamajos, dārzos un saistītajās āra teritorijās.

LIETOŠANAS METODES

BRODY PILLOW SHAPED WAX BLOCK ir izmantošanai gatava ēsma vaska spilventiņu veidā, kas ir jāievieto tikai pienācīgi marķētās, neatveramās ēsmas tvertnēs vai nosegtās un aizsargātās ēsmas izvietošanas vietās, kas ir pasargātas no atmosfēras apstākļu iedarbības, nemērķa sugu dzīvnieku piekļuves un ēsmas nokļūšanas vidē.

INDIKĀCIJAS LIETOŠANAI UN BRĪDINĀJUMI

Pirms produkta lietošanas izlasiet produkta aprakstu, kā arī citu produktam pievienoto informāciju vai tirdzniecības vietā sniegto informāciju un ievērojiet to. 

Lai noskaidrotu grauzēju sugas, viņu darbības teritoriju un lai noteiktu grauzēju izplatības iespējamos cēloņus un apmēru, veiciet apsēstās teritorijas apskati un novērtēšanu pirms ēsmas izlikšanas.

Aizvāciet grauzējiem viegli pieejamas barības vielas (piemēram, izbirušus graudus vai pārtikas atliekas). 

Turklāt pirms apkarošanas uzsākšanas neuzkopiet grauzēju apsēsto teritoriju, jo tas iztraucēs grauzēju populāciju un apgrūtinās ēsmas uzņemšanu.

Produkts būtu jāizmanto integrētas kaitēkļu kontroles sistēmas ietvaros, cita starpā papildus tādām darbībām kā higiēnas pasākumi un, ja iespējams, fiziski kontroles paņēmieni.

Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās iespējamību, apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (aizdariet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).

Produkts jānovieto tiešā tuvumā vietām, kur iepriekš atklāta grauzēju aktivitāte (piemēram, pārvietošanās ceļos, midzeņos, barotavās, bedrēs, alās utt.).

Ja iespējams, ēsmas tvertnes ir jāpiestiprina pie zemes vai citām konstrukcijām.

Ēsmas tvertnēm jābūt uzskatāmi marķētām, lai būtu redzams, ka tās satur rodenticīdus un ka tās nedrīkst pārvietot vai atvērt.

Izmantojot produktu sabiedriskās vietās, attiecīgajai teritorijai apstrādes laikā vajadzētu būt marķētai, turklāt pie ēsmas tvertnēm jābūt izvietotam brīdinājumam, kurā izskaidroti primārie un sekundārie riski, ja notikusi saindēšanās ar antikoagulantu, kā arī uzskaitītas pirmās darbības, kas jāveic saindēšanās gadījumā.

Ēsma būtu jānostiprina, lai dzīvnieki to nevarētu aizvilkt no ēsmas tvertnes.

Novietojiet produktu vietās, kas nav pieejamas bērniem, putniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kuriem ēsma nav paredzēta.

Novietojiet produktu atstatu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, kā arī no sadzīves priekšmetiem un virsmām, kas ir saskarē ar minēto.

Izmantojot produktu, uzvelciet aizsargcimdus, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām.

Produkta izmantošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Pēc produkta izmantošanas nomazgājiet rokas un vietas, kas bija tiešā saskarē ar produktu.

Par apstrādātās zonas apmeklēšanas biežumu lemj lietotājs, pamatojoties uz apsekojumu, kas veikts, uzsākot apstrādi. Biežumam jābūt saskaņā ar attiecīgās labas prakses attiecīgā koda ieteikumiem.

Ja ēsmas uzņemšana attiecībā pret grauzēju apsēstās teritorijas izmēru notiek lēni, apsveriet iespēju izvietot ēsmas tvertnes papildu vietās, kā arī iespēju nomainīt ēsmas veidu.

Ja pēc 35 dienu ilga apkarošanas kursa grauzēji turpina uzņemt ēsmu, bet grauzēju aktivitāte nesamazinās, ir jānoskaidro šāda iznākuma cēlonis. Pēc citu iespējamo apstākļu izslēgšanas ļoti iespējams, ka grauzēja populācija ir izturīga pret produktu, tāpēc, ja iespējams, apsveriet iespēju izmantot tādu rodenticīdu, kurš nesatur antikoagulantu, vai arī agresīvāku rodenticīdu, kurš satur antikoagulantu. Kā papildu apkarošanas pasākumu apsveriet arī iespēju izmantot slazdus.

Kad grauzēju apkarošana ir beigusies, aizvāciet atlikušo ēsmu vai ēsmas tvertnes.

Bīstams dzīvniekiem.

 

LIETOŠANAS APRAKSTI UN DEVAS 

Pielietojums iekštelpās mājas peļu (Mus musculus), pelēko žurku (Rattus norvegicus) un melno žurku (Rattus rattus) kontrolei.

Pelēkajam žurkām (Rattus norvegicus) un melnajām žurkām (Rattus rattus):

Augsta izplatība: izvietot 100 g BRODY PILLOW SHAPED WAX BLOCK uz vienu ēsmas tvertni, kas atbilst 5 izmantošanai gatavām ēsmām vaska spilventiņos, 20 g katrā.

Zema izplatība: izvietot 60 g BRODY PILLOW SHAPED WAX BLOCK uz vienu ēsmas tvertni, kas atbilst 3 izmantošanai gatavām ēsmām vaska spilventiņos, 20 g katrā.

Mājas pelēm (Mus musculus): izvietot 40 g BRODY PILLOW SHAPED WAX BLOCK uz vienu ēsmas tvertni, kas atbilst 2 izmantošanai gatavām ēsmām vaska spilventiņos, 20 g katrā.

Pēc apstrādes pabeigšanas savāciet neizlietoto produktu.

Ievērojiet atbilstošas paraugprakses kodeksā sniegtos papildu norādījumus.

Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas (piemēram, attiecīgās teritorijas un apkārtnes lietotājus) par grauzēju apkarošanas pasākumu.

Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās iespējamību, apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (aizdariet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).

Lai samazinātu sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā regulāri meklējiet beigtus grauzējus un aizvāciet tos atbilstoši attiecīgajā paraugprakses kodeksā sniegtajiem ieteikumiem.

Neizmantojiet produktu par pastāvīgu ēsmu grauzēju apkarošanai vai grauzēju aktivitātes novērošanai.

Produktu neizmantot kā impulsrežīma ēsmu.

Nenovietojiet ēsmas tvertnes ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, kur tās var nonākt saskarē ar ūdeni.

Pielietojums ārpusē pie ēkām mājas peļu (Mus musculus), pelēko žurku (Rattus norvegicus) un melno žurku (Rattus rattus) kontrolei.

Pelēkajam žurkām (Rattus norvegicus) un melnajām žurkām (Rattus rattus):

Augsta izplatība: izvietot 100 g BRODY PILLOW SHAPED WAX BLOCK uz vienu ēsmas tvertni, kas atbilst 5 izmantošanai gatavām ēsmām vaska spilventiņos, 20 g katrā.

Zema izplatība: izvietot 60 g BRODY PILLOW SHAPED WAX BLOCK uz vienu ēsmas tvertni, kas atbilst 3 izmantošanai gatavām ēsmām vaska spilventiņos, 20 g katrā.

Mājas pelēm (Mus musculus): izvietot 40 g BRODY PILLOW SHAPED WAX BLOCK uz vienu ēsmas tvertni, kas atbilst 2 izmantošanai gatavām ēsmām vaska spilventiņos, 20 g katrā.

Pēc apstrādes pabeigšanas savāciet neizlietoto produktu.

Pielietošanai nosegtās un aizsargātās ēsmas izvietošanas vietās: Pielietošanai ārpus telpām, ēsmas izvietošanas vietas ir jānosedz un jāizvieto stratēģiskās vietās, lai līdz minimumam samazinātu

iedarbību uz sugām, kam ēsma nav paredzēta.

Nenovietojiet produktu tieši alās.

Ja iespējams, pirms apstrādes sākšanas informējiet tuvumā esošās personas (piemēram, attiecīgās teritorijas un apkārtnes lietotājus) par grauzēju apkarošanas pasākumu.

Lai veicinātu produkta uzņemšanu un samazinātu grauzēju atgriešanās iespējamību, apsveriet iespēju veikt preventīvus kontroles pasākumus (aizdariet spraugas un alas, novietojiet pārtiku un dzērienus pēc iespējas tālāk).

Lai samazinātu sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā regulāri meklējiet beigtus grauzējus un aizvāciet tos atbilstoši attiecīgajā paraugprakses kodeksā sniegtajiem ieteikumiem.

Novietojot ēsmas tvertnes ūdenstilpju tuvumā (piemēram, pie upēm, dīķiem, kanāliem, grāvjiem, apūdeņošanas kanāliem) vai ūdens drenāžas sistēmu tuvumā, pārliecinieties, ka ēsma nevar nonākt saskarē ar ūdeni.

Neizmantojiet produktu par pastāvīgu ēsmu grauzēju apkarošanai vai grauzēju aktivitātes novērošanai.

Produktu neizmantot kā impulsrežīma ēsmu.

 

RISKA SAMAZINĀŠANAS PASĀKUMI

Nelietot vietās, kur ir aizdomas par rezistenci pret aktīvo vielu.

Produktus neizmanto ilgāk par 35 dienām bez turpmākas grauzēju izplatības stāvokļa un apkarošanas pasākumu efektivitātes izvērtēšanas.

Lai novērstu rezistences rašanos, savstarpēji nemainiet dažādus antikoagulantus, kuru iedarbīgums ir līdzīgs vai vājāks. Ja maināt līdzekli, izvēlieties, ja iespējams, rodenticīdu, kas nav antikoagulants, vai arī stiprāku antikoagulantu.

Starp lietošanas reizēm ēsmas stacijas vai piederumus, kas lietoti nosegtās un aizsargātās ēsmas izlikšanas vietās, nemazgājiet ar ūdeni.

Atbrīvojieties no beigtu grauzēju ķermeņiem atbilstoši vietējām prasībām.

Pēc grauzēju apkarošanas kursa pabeigšanas izmetiet neapēsto ēsmu un produkta iepakojumu atbilstoši vietējām prasībām.

Uzglabāt sausā un vēsā vietā ar labu ventilāciju. Uzglabāšanas laikā tvertnei ir jābūt aizvērtai un tai nevajadzētu atrasties tiešos saules staros.

Uzglabāt vietā, kas nav pieejama bērniem, putniem, mājdzīvniekiem un lauksaimniecības dzīvniekiem.

 

CITA INFORMĀCIJA

Produkta palēninātās iedarbības dēļ antikoagulantu saturošie rodenticīdi iedarbojas no 4 līdz 10 dienu laikā no ēsmas apēšanas.

Grauzēji var būt slimību pārnēsātāji. Neaiztieciet beigtus grauzējus kailām rokām. Lai tos aizvāktu, uzvelciet cimdus vai izmantojiet atbilstošus palīglīdzekļus, piemēram, knaibles.

Derīguma termiņš: 24 mēneši

INFORMĀCIJA MEDICĪNAS PERSONĀLAM

Produkts satur antikoagulantu.

Norīšanas gadījumā var parādīties tādi simptomi (dažreiz ar aizkavēšanos) kā deguna un smaganu asiņošana. Smagākos gadījumos sekas var izpausties kā sasitums un asinis izkārnījumos un urīnā.

Pretlīdzeklis: K1 vitamīns, ko atļauts ievadīt tikai medicīnas/veterinārijas speciālistam.

Produktam nonākot saskarē ar ādu, vispirms noskalojiet ādu ar ūdeni, bet pēc tam nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni.

Produktam nonākot saskarē ar acīm, skalojiet acis ar acu skalojamo līdzekli vai ūdeni; turiet plakstiņus atvērtus vismaz 10 minūtes.

Produktam nonākot mutē, rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai. Neizraisiet vemšanu. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības un uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti. Ja produktu ir apēdis dzīvnieks, sazinieties ar veterinārārstu.

Neto saturs: iepakojumi sākot no 1,5 kg (satur ēsmas vaska spilventiņos, 20 g katrā)

Начать разговор
Спросите нас с 9:30 до 15:00, I-IV
Здравствуйте 👋 Чем можем помочь? Ответим в чате с 9:30 до 15:00, с понедельника до четверг!