, , ,

Protect pasta grauzēju iznīcināšanai

Lietošanai gatavs rodenticīds, 10 gramu pastveida ēsma iepakota filtrpapīrā. Rodenticīds satur rūgtu vielu (denatonija benzoātu), kura
samazina iespēju to nejauši norīt cilvēkiem.

Produktu var izmantot pelēko žurku (Rattus norvegicus) un mājas peļu (Mus musculus) kontrolei iekštelpās un ārā ēku tuvējā apkārtnē.

Neprofesionālai lietošanai.

Массовая сделка
Количество Измененная цена
48 - 1000 1,65
Оптовая цена будет применяться к пакету:

Aktīvā viela: 0,0027 % (0,027 g/kg) bromadiolons (EK Nr.: 249-205-9, CAS Nr.: 28772-56-7)

 

Lietošanas instrukcija:
DARBĪBAS PIRMS RODENTICĪDA PIELIETOŠANAS: 

Produktu izlikt vietās, kur ir novērotas peles un/vai žurkas. Par grauzēju klātbūtni var spriest pēc tipiskajām pēdām, ko tie atstāj (midzeņi, alas, pārvietošanās ceļi, izkārnījumi un citas) vai pēc graušanas atstātajiem bojājumiem. Pamatojoties uz acīmredzamu bojājumu pazīmēm, novērtēt grauzēju savairošanās pakāpi un pēc tam veikt atbilstošu kontroli.

Pirms produkta izvietošanas, apsvērt, vai grauzēju invāziju var likvidēt, neizmantojot rodenticīdu. Rodenticīdu izmantot tikai tad, ja tas ir pamatoti! To neizmantot grauzēju invāzijas profilaksei vai grauzēju aktivitātes noteikšanai.

Lai uzlabotu apstrādes efektivitāti un novērstu atkārtotu invāziju, pirms kontroles uzsākšanas pārbaudīt apstrādājamo zonu. Likvidēt caurumus un alas un, pēc iespējas, aizvākt jebkādu pārtiku (piemēram, pārtikas atkritumus, izbirušus graudus un citus) un grauzējiem pieejamos šķidruma avotus. Neatkarīgi no tā, izvietojot rodenticīdu, nesatīrīt invāzijas rajonu, jo tas var iztraucēt grauzēju populāciju un padarīt ēsmas uzņemšanu problemātiskāku.

Rodenticīdu drīkst izvietot tikai noslēdzamā, neatveramā ēsmas tvertnē! Viena ēsmas tvertne drīkst saturēt maksimālo ēsmas daudzumu saskaņā ar noteikto devu. Ēsmas tvertne nav iekļauta iepakojumā.

SAGATAVOŠANĀS DARBI PIRMS ĒSMAS PIELIETOŠANAS:

Maisiņu, kas satur rodenticīda pastveida ēsmu, neatvērt. Smaržu caurlaidīgā maisiņa dēļ grauzēji atradīs rodenticīdu pat bez maisiņa atvēršanas. Īpašais iepakojums ļauj droši pielietot rodentīcīdu bez nepieciešamības tam tieši pieskarties.

Maisiņu ievietot neatveramā ēsmas tvertnē, kas iztur bērnu un nemērķa organismu mēģinājumus to atvērt, kā arī novērš saskari ar rodenticīdu tās iekšienē. Mēs iesakām izmantot Multibaiter® vai ekvivalentu ēsmas tvertni, ko izplata Bábolna Bio Ltd.

Filtrpapīra maisiņus, pēc iespējas, ēsmas tvertnes iekšpusē nostiprināt, izmantojot stienīšus vai naglas.

Uz ēsmas tvertnes skaidri redzamā, nepārprotami salasāmā un neizdzēšamā veidā ir jānorāda sekojoša informācija: UZMANĪBU! SATUR RODENTICĪDU! NEAIZSKART/NEPĀRVIETOT VAI NEATVĒRT! JA NOTICIS NEGADĪJUMS, SAZINĀTIES AR SAINDĒŠANĀS UN ZĀĻU INFORMĀCIJAS CENTRU: 67042473! PROTECT rodenticide fresh bait, AKTĪVĀ VIELA: 0,0027 % bromadiolons.

Lietošanas deva:

Žurku kontrolei:

Zemākas invāzijas gadījumā: 100 grami (10 maisiņi) uz katriem 10 metriem
Augstākas invāzijas gadījumā: 100 grami (10 maisiņi) uz katriem 5 metriem
Peļu kontrolei:

Zemākas invāzijas gadījumā: 40 grami (4 maisiņi) uz katriem 10 metriem
Augstākas invāzijas gadījumā: 40 grami (4 maisiņi) uz katriem 5 metriem

ĒSMAS PIELIETOŠANA:

Ēsmas tvertni ar rodenticīdu izlikt vietās, ko apmeklē žurkas un peles, pie to pārvietošanās ceļiem un blakus domājamām patvēruma vietām. Tā saucamos ēsmas punktus izveidot galvenokārt gar sienām, zem trauku skapjiem un aiz mēbelēm.

Pārliecināties, ka ēsmas tvertne tiek novietota bērniem, mājdzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un citiem savvaļas dzīvniekiem nepieejamā vietā!
Kur iespējams, ēsmas tvertni nostiprināt. Pasargāt ēsmas tvertni no ūdens, lietus un nevēlamu laika apstākļu iedarbības. Rodenticīdu drīkst izvietot tikai noslēgtā ēsmas tvertnē!

Ēsmas punktus regulāri pārbaudīt (peļu gadījumā, vispirms ik pēc 2 — 3 dienām pēc tam vismaz reizi nedēļā, turpretim žurku gadījumā, vispirms pēc 5 — 7 dienām pēc tam vismaz reizi nedēļā). Ja maisiņi ir izēsti, ēsmas tvertnē ievietot jaunus maisiņus. Jebkādu piesārņotu vai sabojātu rodenticīdu, kā arī tā iepakojumu, aizvākt un aizvietot ar jaunu.

Ja izvietotā ēsma tiek pastāvīgi apēsta, izveidot vairāk ēsmas punktu.

Ja maisiņi paliek neaizskarti, bet grauzēji joprojām ir, pārvietot ēsmas tvertni ar rodenticīdu uz citu vietu.

Grauzēju nāve sāks iestāties 3 — 5 dienu laikā pēc ēsmas uzņemšanas. Ēsmu atstāt vietā tikai līdz laikam, kas ir pamatots ar grauzēju aktivitāti. Apstrādes rezultātā grauzēju invāzija parasti tiek likvidēta 2 — 6 nedēļu laikā. Ja grauzēju klātbūtne un to radītie bojājumi jūtami nesamazinās 35 dienu laikā, sazināties ar kaitēkļu kontroles profesionāli.

Ne vēlāk kā 6 nedēļas pēc rodenticīda izvietošanas, novākt ēsmas punktus un savākt jebkādu iespējami izbirušu rodenticīdu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI:
Izmantot tikai grauzēju kontrolei un saskaņā ar lietošanas instrukciju! Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. Produkta iepakojumu saglabāt vismaz līdz apstrādes beigām, jo vēlāk jums var būt nepieciešama uz tā norādītā informācija.

Produkta izmantošanas laikā neēst, nedzert vai nesmēķēt. Pēc produkta izmantošanas nomazgāt rokas, kā arī nomazgāt ādas virsmu, kas nonākusi tiešā saskarē ar produktu.

Produktu neizmantot nemērķa dzīvnieku nogalināšanai! Ēsmas punktus ierīkot tā, lai novērstu bērnu un nemērķa organismu piekļuvi ēsmai. Produkts ir toksisks zīdītājiem un putniem. Suņi, kaķi, cūkas un visi citi plēsīgie un/vai saprofāgi dzīvnieki var saindēties, apēdot grauzējus, kas ir gājuši bojā vai novājināti no rodenticīda.

Neizmantot piesārņotus vai sabojātus rodenticīdus.

Glabāt tālu no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, bērniem un nemērķa dzīvniekiem nepieejamā vietā. Nepieļaut produkta nokļūšanu dabiskos ūdeņos.

Uzmanību 

H373 Var izraisīt orgānu (asinis) bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

P102 Sargāt no bērniem

P280 Izmantot aizsargcimdus

P314 Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta

P405 Glabāt slēgtā veidā

P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem / norādījumiem uz etiķetes

Pirmā palīdzība:
Nejaušas saindēšanās gadījumā vai tad, ja par to ir aizdomas, nekavējoties izsaukt ārstu un uzrādīt tam/tai marķējumu.

Ja norīts: Produkts satur antikoagulantu. Norīšanas gadījumā var parādīties tādi simptomi (dažreiz ar aizkavēšanos) kā deguna un smaganu asiņošana. Smagākos gadījumos sekas var izpausties kā sasitums un asinis izkārnījumos un urīnā. Produktam nonākot mutē, rūpīgi izskalojiet muti ar ūdeni. Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai. Neizraisiet vemšanu. Norīšanas gadījumā nekavējoties vērsieties pēc medicīniskas palīdzības un uzrādiet produkta iepakojumu vai etiķeti.

Ja produktu ir norijis dzīvnieks, nekavējoties sazināties ar veterinārārstu.

Produktam nonākot saskarē ar ādu, vispirms noskalojiet ādu ar ūdeni, bet pēc tam nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni.

Produktam nonākot saskarē ar acīm, skalojiet acis ar acu skalojamo līdzekli vai ūdeni; turiet plakstiņus atvērtus vismaz 10 minūtes.

Pretlīdzeklis: K1 vitamīns, ko atļauts ievadīt tikai medicīnas/veterinārijas speciālistam.

Atkritumu apsaimniekošana: Lai novērstu sabiedrības veselības apdraudējumu un sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā mirušos grauzējus ir jāaizvāc vienlaikus ar pārbaudēm. Visu mirušo grauzēju ķermeņi, izmantojot aizsargcimdus, ir jāsavāc ar plastmasas maisiņa palīdzību, kas izgriezts ar iekšpusi uz āru. Pēc tam tas ir jāieliek citā plastmasas maisiņā un jānoslēdz ar mezglu. Grauzēja ķermenis dubultā maisiņā ir jāieliek noslēgtā atkritumu konteinerā un ar to tālāk ir jāapietas kā ar sadzīves atkritumiem.

Apstrādes perioda beigās likvidēt ēsmas punktus. Savākt pārpalikušo rodenticīdu un ēsmas tvertnes. Pārliecināties, ka iespējami izbirušais rodenticīds ir satīrīts. Rodenticīdu, ko nevar izmantot tā sākotnējam mērķim, kurš ir kļuvis par atkritumu materiālu, ir jāuzskata par atkritumiem un jāpārvieto uz vietām, kas pieņem bīstamos atkritumus, piemēram, atkritumu apglabāšanas poligonu.

Uzglabāšana un derīguma termiņš: Ja tiek uzglabāts tā oriģinālajā, neatvērtā iepakojumā, sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā, tālu no gaismas, produktu drīkst izmantot 2 gadus no ražošanas datuma.

Biocīdu produkta veids / nosaukums: 14 / rodenticīdi

Saturs: 10 g filtrpapīra maisiņi plastmasas maisiņā vai papīra kastītē

Neto svars: 150 g

Начать разговор
Спросите нас с 9:30 до 15:00, I-IV
Здравствуйте 👋 Чем можем помочь? Ответим в чате с 9:30 до 15:00, с понедельника до четверг!