, , ,

Protect granulas grauzējiem 3 kg RU

Mājas pelēm (Mus musculus) un Norvēģijas žurkām (Rattus norvegicus)

Profesionālai lietošanai iekštelpās un ārā ēku tuvumā.

Apsverot izmantojamā rodenticīda izvēli, ir jāņem vērā mērķa populācijas rezistences statuss.

Aktīvā viela: Bromadiolons 0,05 g/kg
(EK Nr.: 249-205-9, CAS Nr.: 28772-56-7)

 

Lietošanas instrukcija:

Ēsmu, kas ielikta šim mērķim paredzētā kastē, novietot vietās, kur mīt peles un žurkas, pie to ejām vai iespējamām patvēruma vietām. Maisiņu ar ēsmu pirms izmantošanas atvērt. Ja produkts nav safasēts, tā izvietošanas laikā lietot piemērotu respiratoru (vienreizējās lietošanas filtrējošo pusmasku, vismaz EN 149 FFP2 vai ekvivalentu).
Ārā ēku tuvumā rodenticīdu izvietot vietās, kas ir pasargātas no lietus.
Lietošanas deva ir atkarīga no infestācijas pakāpes:
1) Peļu kontrolei 50 — 100 grami uz 5 m2,
2) Žurku kontrolei 200 — 250 grami ik pēc 7 — 10 metriem.
Ēsmas kastes, kas tiek izmantotas rodenticīda izvietošanai, ir jāmarķē ar skaidri redzamu zīmi, uz kuras ir jānorāda: rodenticīda nosaukums, tā aktīvā viela, pretinde un personas, kas ēsmu izvieto, vārds, uzvārds, adrese un tālruņa numurs. Kur iespējams, ēsmas nostiprināt tā, lai tās nevarētu tikt aizvilktas prom.
Grauzēju nāve sāksies 4 — 5 dienu laikā pēc norīšanas. Ēsmu pārbaudīt katras 4 — 7 dienas un, ja nepieciešams, atjaunot apēsto un/vai prom aizvilkto ēsmu. Piesārņotas vai bojātas ēsmas tūlīt aizvākt un aizvietot ar svaigām. Ēsmas izvietošanu turpināt līdz grauzēju pilnīgai izzušanai. Ja ēsma paliek neaizskarta, bet grauzēji vēl aizvien ir, mēģināt ēsmas izlikt citās vietās. Atkarībā no infestācijas pakāpes un apstrādājamās platības lieluma, visu grauzēju izzušana ir sagaidāma 2 — 3 nedēļu laikā.

Drošības prasību apzīmējumi:
P102 Sargāt no bērniem
P220 Turēt/uzglabāt vietās, kur nav piekļuves pārtikai, dzērieniem un dzīvnieku barībai
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm
P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā
P280 Izmantot aizsargcimdus
P301 + P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem.

Uzmanību:
Pirms lietošanas izlasīt instrukciju!
Produktu lietot tikai grauzēju kontrolei un saskaņā ar lietošanas instrukciju!
Izvietotais rodenticīds vienmēr ir jāmarķē ar brīdinājuma zīmi.
Pēc ēsmu izvietošanas rūpīgi nomazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm.
Ēsmu izvietot vietās, kur tai nevar piekļūt bērni, mājdzīvnieki, mājlopi un putni. Maisījums ir toksisks zīdītājiem un putniem. Suņi, kaķi, cūkas un citi dzīvnieki var saindēties, ja tie apēd žurkas vai peles, kas ir mirušas vai ir saindējušās no rodenticīda. Ir aizliegts izmantot maisījumu nemērķa dzīvnieku kontrolei. Nepieļaut maisījuma nokļūšanu ūdeņos.
Profesionāliem kaitēkļu apkarotājiem ir pieejama drošības datu lapa.

Pirmā palīdzība:
Nejaušas saindēšanās gadījumā vai tad, ja par to ir aizdomas, nekavējoties izsaukt ārstu un uzrādīt tam marķējumu!
Ja norīts:
1) Ja norīts, nekavējoties izsaukt ārstu un uzrādīt produkta iepakojumu, marķējumu vai drošības datu lapu.
2) Vemšanu izraisīt tikai tad, ja to skaidri ir noteicis mediķis.
3) Izskalot muti ar ūdeni. Neēst un nedzert, uzturēties siltā vietā un izsaukt ārstu.
4) Neko nedot caur muti cietušajam, kurš ir bez samaņas.
Ja nokļūst uz ādas:
1) Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas valkāšanas izmazgāt.
2) Ādu pamatīgi nomazgāt ar ziepēm un ūdeni.
3) Ja ir veselības problēmas, sazināties ar speciālistu.
Ja nokļūst acīs:
1) Turēt acis atvērtas un saudzīgi tās skalot ar lielu ūdens daudzumu vairākas minūtes.
2) Gadījumā, ja ir kontaktlēcas, tās izņemt un turpināt acu skalošanu.
3) Ja ir veselības problēmas, sazināties ar speciālistu.
Norādījumi ārstam:
Maisījums satur aktīvo vielu, antikoagulantu bromadiolonu. Pēc rodenticīda norīšanas asins recēšanas spēja var samazināties, un var notikt iekšēja asiņošana. Pirms parādās simptomi, var paiet vairākas dienas pēc saindēšanās.
Ja, ārstējot pacientu, kurš ir norijis maisījumu, ir redzami tipiskie simptomi (piemēram, deguna asiņošana, smaganu asiņošana, asins spļaušana, asinis urīnā, pagarināts asins recēšanas laiks, lieli vai vairāki asins izplūdumi, pēkšņas un neparastas iekšējo orgānu sāpes), dot vitamīnu K1. Ja asiņošana nav pamanāma, mērīt protrombīna laiku (INR) 48 — 72 stundas pēc ēsmas norīšanas. Ja protrombīna laiks ir lielāks nekā 4 stundas, cietušajam ievadīt vitamīnu K1 intravenozā injekcijā. Ārstēšanu var būt nepieciešams atkārtot vairākas reizes.
Pretinde: vitamīns K1 (ārstēšanas efektivitāti nepieciešams kontrolēt ar laboratoriskiem mērījumiem).

Biocīdu produkta tipa numurs / nosaukums: 14 / rodenticīds

Citas instrukcijas par lietošanu:

Uzglabāšana un derīguma termiņš:
Glabāt oriģinālajā, noslēgtā iepakojumā, pasargātu no gaismas, sausā, vēsā, labi vēdināmā un slēgtā vietā. Glabāt tālu no aizdegšanās avotiem un oksidējošiem materiāliem. Derīguma termiņš 2 gadi no ražošanas datuma.

Atkritumu apsaimniekošana:
Lai novērstu sabiedrības veselības apdraudējumu un sekundārās saindēšanās risku, apstrādes laikā mirušos grauzējus ir jāaizvāc vienlaikus ar pārbaudēm. Profesionāliem kaitēkļu apkarotājiem ir jānodrošina mirušo grauzēju ķermeņu likvidēšana kā bīstamos atkritumus saskaņā ar vietējo kompetento institūciju prasībām.
Apstrādes perioda beigās likvidēt barošanas vietas. Savākt pārpalikušo rodenticīdu, rodenticīda tvertnes un ēsmas stacijas. Pārliecināties, ka nejauši izbiris rodenticīds ir satīrīts. Rodenticīdu, ko nevar izmantot tā sākotnējam mērķim, kurš ir kļuvis par atkritumu materiālu, ir jāuzskata par atkritumiem un jāpārvieto uz vietām, kas pieņem bīstamos atkritumus, piemēram, atkritumu apglabāšanas poligonu.

 

 

Preparatīvais veids: Lietošanai gatavs rodenticīds, granulēta ēsma. Rodenticīds satur rūgtu vielu (denatonija benzoātu), kura samazina iespēju to nejauši norīt cilvēkiem.

0,1; 0,2; 0,4; 0,5 kg plastmasas maisiņos;
1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20 un 25 kg plastmasas spainī;
5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 un 60 kg papīra maisā;
30 kg papīra muciņā

Начать разговор
Спросите нас с 9:30 до 15:00, I-IV
Здравствуйте 👋 Чем можем помочь? Ответим в чате с 9:30 до 15:00, с понедельника до четверг!