, ,

Ecogel želeja pret skudrām 10g RU

Lietošanai gatavs insekticīds skudru kontrolei — ēsmas želeja šļircē, ko pielieto atklāti kā pilienus/līnijas.
Insekticīds pret pieaugušām faraonskudrām (Monomorium pharaonis), Argentīnas skudrām (Linepithema humile) un melnajam skudrām (Lasius niger).
Lietošanai iekštelpās (dzīvojamās, rūpnieciskās, sabiedriskās un komerciālās vai iestāžu ēkās) un ārpus telpām (ēku tuvumā, terasēs un privātos dārzos) — apmācītiem profesionāļiem, profesionāļiem un plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem).
ECOGEL ANTS pielietot pilieniem vai līnijām (pagarinātiem pilieniem) vietās, kur redzētas skudras, piemēram, gar skudru takām vai blakus to pūžņiem.
Produkts satur rūgtu vielu (0,008 % Bitrex®), kas padara to pretīgu cilvēkiem vai mājdzīvniekiem.

Pieejams arī 5g iepakojums

Нет в наличии

Категории: , ,

Aktīvā viela: Imidakloprīds: 0,1 g/kg (0,01 masas %)

 

Lietošanas devas un biežums:
0,2 g/m2 (1 piliens = 1 līnija 3 cm gara = 0,2 g ēsmas želeja).
Pēc septiņām dienām pārbaudīt pielietošanas punktus un, ja ēsma ir apēsta, izlikt no jauna.
Trīs mēnešus pēc invāzijas beigām, apstrādi var atkārtot.

Lietošanas instrukcija:
Pirms lietošanas vienmēr izlasīt etiķeti vai pievienotos lietošanas norādījumus un ievērot visas sniegtās instrukcijas.
Pēc plašas pārbaudes, lai noteiktu invāzijas līmeni (zems vai augsts), ēsmas punktus izvietot tur, kur ir manītas skudras.
ECOGEL ANTS pielietot vietās, kur atrodas skudras, piemēram, to pūžņos, blakus skudru takām, vai spraugās un plaisās zonās, kur ir redzētas skudras. Izmantošanai ārpus telpām (terasēs, iekšējos pagalmos, sētas pusēs vai dārzos) ECOGEL ANTS pielietot vietās, kur visticamāk var atrasties skudras: dzegās, karnīzēs, vietās, kur vadi un cauruļvadi ieiet ēkas konstrukcijā un citur.
No tuvējās zonas aizvākt alternatīvus pārtikas avotus, kas var konkurēt ar ēsmu.
Pirms ēsmas izmantošanas ir ieteicams nomazgāt rokas, lai izvairītos no tās piesārņošanas ar intensīvām smakām, piemēram, tabakas un citām.
Blakus vietām, kur ir pielietots ECOGEL ANTS, nesmidzināt vai nemiglot ķimikālijas, jo tās var piesārņot ēsmu un padarīt to nepievilcīgu skudrām.
Nelietot uz koka vai porainām virsmām. Gadījumā, ja nav atrodama atbilstoša vieta, produktu pielietot uz neporaina paliktņa, piemēram, uz plastmasas loksnes.
ECOGEL ANTS pielietot kā pilienus vai līnijas gar skudru takām un vietās, kur atrodas skudras, piemēram, to pūžņos, vai spraugās un plaisās, kur ir redzētas skudras.
Pielietošanas punktus bieži pārbaudīt.
Ārpus telpām, kur apkārtesošie apstākļi (lietus, spēcīga saules iedarbība, netīrība…) var ietekmēt produktu, to vajadzētu pielietot no jauna.
Produkta efektivitāte ir vairāk kā 90% mirstība 15 dienās.
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

Nepieļaut bērnu vai dzīvnieku saskari ar apstrādāto virsmu.
Pielietot zonās, kas nav pakļautas biežai tīrīšanai.

Drošības pasākumi:
Ēsmas želeju nepielietot zonās, kas nesen ir apstrādātas ar citu insekticīdu.
Šo produktu vajadzētu lietot pārmaiņus ar citiem produktiem, kas nesatur to pašu aktīvo vielu, lai izvairītos no rezistentu populāciju veidošanās.
Produktu vajadzētu pielietot atkārtoti vienīgi līdz tam, kamēr kaitēkļi ir jākontrolē.
Produktus lietot ieteicamajās devās un intervālos.
Ievērot instrukcijas, lai izvairītos no riska videi.
Izmantojot ēku tuvumā, nepielietot blakus novadcaurulēm. Ja apstrādājamā zona ir savienota ar lietus ūdens savākšanas sistēmu vai kanalizācijas cauruli, izmantot tikai tādās vietās, kas nav pakļautas appludināšanai vai kļūt slapjas, citiem vārdiem, ir pasargātas no lietus, plūdiem un tīrīšanas ūdens.
Produkts ir jāpielieto droši, lai līdz minimumam samazinātu tā norīšanas risku dzīvniekiem vai bērniem.
Produktu neizmest zemē, ūdenstecēs, izlietnē vai kanalizācijas notekā.

Papildu norādījumi tikai apmācītiem profesionāļiem:
— Produktu nedrīkst pielietot uz virsmām, kur sagatavo, patērē vai uzglabā pārtiku/dzīvnieku barību.
— Produktu drīkst pielietot pārtikas rūpniecībā, kad pārtikas nav klāt, izņemot noliktavas, kur glabājamie produkti ir pareizi iepakoti.
— Veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pārtika, iekārtas vai jebkuri piederumi, ar kuriem rīkojas ar produktu iepriekš apstrādātās vietās, nesatur aktīvās vielas atlikumus.
— Ja apstrāde nav efektīva, informēt licences turētāju un tam saprotami paziņot par jebkādām brīdinošām zīmēm, kas varētu tikt uzskatītas par rezistences attīstību.

Neprofesionāliem (plaša sabiedrība) / profesionāliem lietotājiem:
— Nepielietot uz virsmām vai piederumiem, kas var nonākt saskarē ar dzīvnieku barību/pārtiku.

Galvenie pirmās palīdzības pasākumi:
Ja nokļūst acīs, skalot acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes ilgi.
Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas NEAIZMIRST izņemt.
Ja nokļūst uz ādas, neberzējot ādu, nomazgāt ar ziepēm un lielu ūdens daudzumu.
Ja nepieciešams, nogādāt cietušo slimnīcā un, ja iespējams, uzrādīt marķējumu vai iepakojumu. Neatstāt saindējušos personu vienu.

Medicīniski ieteikumi ārstiem un sanitārajam personālam:
Veikt simptomātisku ārstēšanu un atbalstošu aprūpi.
Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, turēt tuvumā produkta iepakojumu vai marķējumu un sazināties ar Saindēšanās un zāļu informācijas centru: 67042473.

Ārkārtas pasākumi, lai aizsargātu vidi:
Nepieļaut kanalizācijas cauruļu, virsūdeņu un gruntsūdeņu, kā arī augsnes piesārņošanu.
No ietekmētā laukuma produktu savākt ar mitro vienreizējās lietošanas salveti un likvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Gadījumā, ja noplūde ir uz ūdens, nepieļaut izplatīšanos, izmantojot atbilstošas ierobežojošās ierīces. Savākto produktu likvidēt saskaņā ar vietējo likumdošanu. Ja situācija ir nekontrolējama, sazināties ar kompetentajām institūcijām.

Uzglabāšana:
Glabāt oriģinālajā iepakojumā. Iepakojumus turēt cieši noslēgtus, sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā.
Ir ieteicams produktu uzglabāt, vislabāk, temperatūrā starp 5° C un 45° C.

Atkritumu apsaimniekošana:
Neizmantotu produktu (kodi: 070499 / 200119), tā ārējo iepakojumu (kods: 150106), iztukšotās šļirces/kārtridžus (kods: 150110) un visus pārējos atkritumus (piemēram, beigtos insektus) likvidēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

 

Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām
Sargāt no bērniem. Pirms lietošanas izlasīt etiķeti.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Savākt izšļakstīto šķidrumu.
Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Ražošanas datums un partijas apzīmējums: skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņš: sk. uz iepakojuma.

Atļaujas Nr.: LV/2017/MR/031

Iepakojums: svars sk. uz iepakojuma

Начать разговор
Спросите нас с 9:30 до 15:00, I-IV
Здравствуйте 👋 Чем можем помочь? Ответим в чате с 9:30 до 15:00, с понедельника до четверг!